CPR ANXELA          
Ciclo:  CM PEITEADO E COSMÉTICA  CAPILAR Programacion didáctica do módulo: Técnicas de corte do cabelo
Docente:    Mª ROSA CASAL ENERO Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Competencias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1 - Prepara e identifica a zona de traballo, para o que selecciona os medios, os utensilios e as ferramentas.          Os medios de comunicación co meu alumnado son a través de wassap, correo elctrónico, e videoconferencias.  Envío material didáctico en PDF, presentacións, videos/titoriais, actividades etc a través dá web do centro e da plataforma classroom. Explicación e resolución de dúbidas  e corrección de actividades e traballos cada día de clase a través de videoconferencia.                        Ampliación  de contidos previstos para impartir durante o periodo da terceira avaliación, traballase os contidos teóricos e prácticos, queda pendente a realización de  bosquexos gráficos de corte,   uso de aplicacións informáticas para elaborar deseños de corte, práctica de cortes personalizados con proposta de cambio de imáxe.   Avaliarase a través  da resolución de cuestionarios,  envío de actividades e fichas de traballos solicitados. Si é posible realizaranse exámes teóricos.  Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais*  Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais* 
  CA1.1 Identificáronse as instalacións e os espazos onde se vaian realizar os procesos de
corte do cabelo.
SI      
  CA1.2 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes e despois do
seu uso.
SI      
  CA1.3 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial. SI      
  CA1.4 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela. SI      
  CA1.5 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de
comunicación e normas de comportamento.
SI      
  CA1.6 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do
proceso de corte do cabelo.
SI      
  CA1.7 Aplicáronse medidas de protección do persoal profesional e da persoa usuaria. SI      
  CA1.8 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional. SI      
  CA1.9 Coidouse a imaxe do persoal profesional. SI      
  CA1.10 Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de  corte do cabelo SI      
  CA1.11 Caracterizáronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección S 5
persoal e da clientela no proceso de corte do cabelo.
SI      
  CA1.12 Caracterizáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso. SI      
  CA1.13 Seleccionáronse modelos básicos de tesoiras, navallas e máquinas. SI      
  CA1.14 Establecéronse pautas para unha correcta hixiene postural. SI      
  CA1.15 Seleccionouse a lenzaría e os utensilios auxiliares para o corte. SI      
  CA1.16 Aplicáronse os protocolos de hixiene e mantemento de ferramentas e utensilios. SI      
  CA1.17 Seguiuse a normativa actual de control de utensilios cortantes. SI      
RA2 - Caracteriza as técnicas de corte en relación co efecto visual pretendido.         * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1 Identificáronse as técnicas e os estilos de corte. SI       Para configurar a nota farase da seguinte forma: o alumnado coas duas  avaliacions aprobadas e tendo en conta que este módulo está planificado para levar a cabo un proceso de avaliación continua e integral, calificarase coa nota obtida na segunda avaliación podendo subir esa notas hasta un 20%   coa entrega das actividades e traballos teórico/prácticos  de reforzo realizadas no periodo correspondente ao terceiro trimestre.   Probas teorico/prácticas na medida que sea posible, dos contidos non superados , ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e despois do  estado de alarma 70% da nota, exámes realizados neste trimestre 30%. Probas teórico/prácticas  con todolos contidos impartidos ata a segunda avaliación, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e despois do estado de alarma 70% da nota , exámes realizados neste trimestre 30% .
  CA2.2 Caracterizouse a técnica do corte recto, desfilado, dentado, entresacado, peliscado, etc. SI SI    
  CA2.3 Determináronse os utensilios empregados en cada técnica. SI      
  CA2.4 Establecéronse as liñas de corte para cada técnica. SI SI    
  CA2.5 Estableceuse a secuencia das fases de execución. SI SI    
  CA2.6 Determináronse as zonas de aplicación. SI SI    
  CA2.7 Seleccionáronse procedementos para a realización de técnicas de desfilado, dentado,entresacado,peliscado,etc. SI      
  CA2.8 Relacionouse o procedemento de cada técnica cos efectos e os resultados pretendidos. SI      
RA3 - Realiza propostas de cortes de cabelo, analizando as características morfolóxicas e persoais da persoa usuaria.        
  CA3.1 Identificáronse as características e as alteracións do cabelo con influencia no corte.   SI    
  CA3.2 Establecéronse pautas para a detección de necesidades e demandas da persoa
usuaria.
  SI    
  CA3.3 Relacionáronse as proporcións faciais e corporais co cambio de lonxitude do cabelo.   SI    
  CA3.4 Seleccionáronse as imaxes e fotografías de peiteados en función do estilo de corte proposto.
  SI    
  CA3.5 Identificáronse os elementos dun bosquexo. NO      
  CA3.6 Realizáronse bosquexos gráficos para a proposta de corte. NO      
  CA3.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para elaborar deseños de corte do cabelo. NO     SI
RA4 - Corta o cabelo con tesoira, tendo en conta a relación entre a técnica e as características do cabelo e o estilo de corte.        
  CA4.1 Establecéronse pautas para o manexo e a suxeición da tesoira. SI      
  CA4.2 Relacionáronse os movementos de tesoira co tipo de liña. SI SI    
  CA4.3 Efectuáronse as técnicas previas para o corte do cabelo. SI      
  CA4.4 Determináronse as particións no cabelo previas ao corte. SI      
  CA4.5 Estableceuse o procedemento para a realización do corte. SI      
  CA4.6 Valorouse a importancia da mecha guía. SI SI    
  CA4.7 Estableceuse a secuencia do corte na orde establecida. SI      
  CA4.8 Aplicáronse os procedementos establecidos na realización do corte con tesoira. SI      
RA5 - Corta o cabelo con navalla, tendo en conta a relación entre o método e o estilo de corte.        
  CA5.1 Establecéronse as diferenzas entre o corte con navalla e con tesoira. SI      
  CA5.2 Establecéronse pautas para o manexo da navalla. SI SI    
  CA5.3 Realizouse a montaxe e a desmontaxe da coitela. SI      
  CA5.4 Establecéronse as seccións e as liñas para a realización do corte con navalla. SI      
  CA5.5 Relacionouse o ángulo de inclinación da navalla co efecto pretendido. SI SI    
  CA5.6 Estableceuse a secuencia de actuación. SI      
CA5.7 Determináronse as precaucións que cumpra ter en conta no manexo da navalla. SI      
CA5.8 Aplicáronse procedementos de realización do corte con navalla. SI     SI
RA6 - Realiza corte de cabelo con máquina, tendo en conta a relación entre a técnica e as características do cabelo e o estilo do corte.        
CA6.1 Establecéronse pautas para o manexo da máquina. SI SI    
CA6.2 Seleccionáronse os accesorios e os utensilios en función da lonxitude desexada do cabelo. SI SI    
CA6.3 Realizáronse a montaxe e a desmontaxe dos compoñentes e dos accesorios. SI SI    
CA6.4 Verificouse o estado da máquina. SI      
CA6.5 Realizáronse técnicas para o acondicionamento do cabelo. SI      
CA6.6 Estableceuse a orde de realización do corte con máquina.   SI    
CA6.7 Aplicáronse procedementos establecidos na realización de corte con máquina. SI     SI
CA6.8 Realizouse a perfilaxe dos contornos e outras técnicas de finalización.        
RA7 - Realiza estilos de corte, para o que determina as técnicas e as ferramentas necesarias.        
CA7.1 Caracterizáronse os estilos de corte.     SI SI
CA7.2 Adaptouse o estilo de corte á análise previa das características da persoa usuaria.        
CA7.3 Relacionouse o estilo de corte proposto con outros procesos (cambio de cor, forma, etc) NO     SI
CA7.4 Seleccionáronse cosméticos e ferramentas en función das necesidades.     SI  
CA7.5 Seleccionáronse as técnicas en función do resultado final.     SI  
CA7.6 Aplicáronse os procedementos establecidos para cada estilo de corte. NO     SI
CA7.7 Aplicáronse as técnicas de finalización do corte de cabelo.     SI SI
CA7.8 Avaliouse o resultado final. NO      
CA7.9 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades de traballo     SI  
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM Peiteado e Cosmética capilar Programacion didáctica do módulo: Cosmética para peiteado
Docente:  Mª José Vidarte Monterroso Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1. Caracteriza os cosméticos, para o que analiza a súa composición e a súa presentación. SI       Envío de material didáctico (pdf, videos…) pola aula virtual (classroom), pola web do centro,  por correo electrónico. Envío e recollida de fichas de traballo e publicación dos solucionarios. Envío de material didáctico (pdf, videos…) pola aula virtual (classroom), pola web do centro,  por correo electrónico. Envío e recollida de fichas de traballo e publicación dos solucionarios. Resolucion de cuestionarios, traballas de investigación e probas. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1. Identificáronse os átomos, os ións e as moléculas que forman as substancias
inorgánicas e orgánicas de uso cosmético.
Si   Si   Si
  CA1.2. Diferenciáronse as expresións de medidas das concentracións das mesturas
de uso cosmético
Si   Si   No
  CA1.3. Clasificáronse as substancias e as mesturas químicas segundo o seu pH Si   Si  
  CA1.4. Describíronse as reaccións redox nas que interveñen os cosméticos. Si   Si  
  CA1.5. Xustificouse o uso de determinadas substancias químicas na fabricación cosmética. Si   Si  
  CA1.6. Identificáronse as características do produto cosmético segundo a regulamentación técnico-sanitaria Si   Si  
  CA1.7. Estableceuse a diferenza entre medicamento e nutricosmético Si   Si  
  CA1.8. Definíronse os conceptos de principio activo, excipiente e aditivos da composición dun cosmético, e analizouse a función de cada un. Si   Si  
  CA1.9. Relacionáronse as características das substancias empregadas nos cosméticos coa función que desempeñan. Si   Si  
  CA1.10. Caracterizáronse os elementos que constitúen a parte externa dun cosmético. Si   Si  
  CA1.11. Indicouse a normativa que ten que cumprir a etiquetaxe Si   Si  
  CA1.12. Identificáronse as substancias prohibidas e as restrinxidas. Si   Si  
  CA1.13. Valorouse a importancia da parte externa do cosmético como medio de información á poboación consumidora. Si   Si  
RA2. Prepara produtos cosméticos para peiteado, para o que interpreta os procedementos de elaboración. SI       * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1. Identificáronse o material e os equipamentos de laboratorio empregados na
preparación de produtos cosméticos.
Si   Si   Para configurar a nota faráse da seguinte forma: alumnado coas avaliacións aprobadas, faráse media aritmética as mesmas. Os traballos presentados durante o estado de alarma, no caso de estar ben elaborados, poderan servir para mellorar a nota final. Para avaliar estes contidos non superados previamente, a ponderación será a seguinte: se terán en conta os contidos aprobados e se entregarán actividades de recuperación dos contidos non aprobados, que no caso de ser entregados contarán un 60% da nota, correspondendo o 40% restante a unha proba de recuperación dos contidos suspensos. No caso de non entregar as actividades de recuperación propostas durante o terceiro trimestre, o 100% da nota corresponderá á nota obtida na proba de recuperación realizada. Ponderando da seguinte maneira: traballos, boletins, fichas de repaso desenvoltas durante o terceiro trimestre 60%, probas ou exames 40%.  No caso de non presentar os traballos de repaso, a nota final corresponderá ao 100% da nota obtida na proba realizada. Si as condicións sanitarias o permitiran, a proba sería presencial no centro; de non ser posible, realizaríase unha proba online.
  CA2.2. Realizáronse as operacións básicas para elaborar cosméticos: medidas de peso e de volume. Si   Si  
  CA2.3. Especificáronse protocolos de hixiene e desinfección de materiais e equipamentos, ademais das medidas hixiénico-sanitarias do persoal profesional no laboratorio e nos establecementos de peiteado que cumpra aplicar na preparación de produtos cosméticos. Si   Si  
  CA2.4. Estableceuse a diferenza entre composición cuantitativa e cualitativa. Si   Si  
  CA2.5. Caracterizáronse as formas cosméticas. Si   Si  
  CA2.6. Determináronse as pautas de elaboración en función do tipo de cosmético
que se vai preparar
Si   Si  
  CA2.7. Preparáronse cosméticos sinxelos empregando as materias primas, o material
e os equipamentos adecuados.
Si   Si  
  CA2.8. Seguíronse as pautas de limpeza e colocación do material de laboratorio empregado. Si   Si  
  CA2.9. Elimináronse de xeito selectivo os residuos dos produtos de refugo xerados. Si   Si  
RA3. Selecciona cosméticos, tendo en conta a relación entre as súas características e o
proceso técnico de peiteado.
SI      
  CA3.1. Diferenciáronse os tipos de cosméticos que se empregan nun establecemento
de peiteado
Si   Si  
  CA3.2. Relacionouse o mecanismo de acción dun xampú cos ingredientes activos
que conteña.
Si   Si  
  CA3.3. Relacionouse a composición dun acondicionador cos efectos que orixina na
fibra capilar
Si   Si  
  CA3.4. Determináronse os efectos dos protectores sobre a fibra capilar. Si   Si  
  CA3.5. Identificáronse a composición e os efectos dos fixadores capilares. Si   Si  
  CA3.6. Establecéronse as transformacións que teñen lugar na fibra capilar nos procesos de cambio de forma temporal do cabelo Si   Si  
  CA3.7. Relacionouse a aplicación dos cosméticos específicos do proceso de cambio
permanente do cabelo cos cambios químicos que teñen lugar nel.
Si   Si  
  CA3.8. Identificáronse os compoñentes dos cosméticos para cambios de cor e a súa
acción sobre o talo capilar.
Si   Si  
  CA3.9. Recoñecéronse os cosméticos para as alteracións capilares que se empregan
habitualmente en establecementos de peiteado.
Si   Si  
  CA3.10. Valorouse a importancia da elección do cosmético adecuado en cada proceso técnico.        
RA4. Identifica os cosméticos para os procesos de tratamento de mans e pés e peiteado
masculino, tendo en conta a relación entre a composición e os seus efectos.
  SI    
  CA4.1. Identificáronse os cosméticos para manicura, pedicura e tratamentos de
mans e pés.
  Si Si  
  CA4.2. Relacionáronse os seus principios activos co mecanismo de acción.   Si Si  
  CA4.3. Relacionouse a forma cosmética co modo de aplicación.   Si Si  
  CA4.4. Seleccionouse o cosmético adecuado a cada fase do proceso.   Si Si  
   CA4.5. Especificáronse os cosméticos empregados no proceso de afeitado en establecementos de peiteado.   Si Si  
  CA4.6. Estableceuse a acción de cada cosmético empregado nas técnicas de barbaría, en función dos seus principios activos.   Si Si  
  CA4.7. Seleccionouse o cosmético adecuado segundo as características da clientela   Si Si  
  CA4.8. Identificouse a cosmética masculina de protección e de tratamento   Si Si  
RA5. Manipula e almacena cosméticos, analizando as condicións óptimas de conservación.   SI    
  CA5.1. Recoñecéronse as causas e os factores que producen con máis frecuencia alteracións nos cosméticos.   Si Si  
  CA5.2. Relacionáronse as alteracións na composición dos produtos cosméticos cos
cambios que se orixinan nas súas características organolépticas.
  Si Si  
  CA5.3. Identificáronse o lugar e as condicións óptimas de almacenamento para garantir a correcta conservación dos produtos cosméticos.   Si Si  
  CA5.4. Especificáronse as pautas correctas de manipulación dos produtos cosméticos para garantir unhas condicións hixiénico-sanitarias idóneas de aplicación.   Si Si  
  CA5.5. Analizáronse as consecuencias dunha incorrecta manipulación dos produtos
cosméticos.
  Si Si  
  CA5.6. Enumeráronse as precaucións que debe seguir o persoal profesional para
previr riscos e doenzas profesionais, e para evitar contaminacións.
  Si Si  
  CA5.7. Pautouse o xeito de actuar do persoal profesional ante a aparición de reaccións adversas a cosméticos.
  Si Si  
  CA5.8. Aplicáronse as pautas de recollemento dos produtos cosméticos contaminados e/ou alterados, respectando a normativa e o ambiente   Si Si  
RA6. Aplica pautas de venda de cosméticos, informando sobre as súas características,
as súas funcións e os seus efectos.
  SI    
  CA6.1. Identificáronse as liñas comerciais de cosméticos para peiteado.   Si    
  CA6.2. Establecéronse as diferenzas entre os cosméticos de venda ao público e os de
uso profesional.
  Si    
  CA6.3. Especificáronse os establecementos de venda de cosméticos para peiteado.   Si    
  CA6.4. Realizáronse fichas informativas sobre os efectos e a aplicación de cosméticos   Si    
  CA6.5. Relacionouse o consello profesional coa mellora do servizo de venda de cosméticos.   Si    
  CA6.6. Determinouse a importancia de manter unha constante actualización en produtos de innovación en peiteado.   Si    
  CA6.7. Utilizáronse medios para obter información sobre innovacións cosméticas
para peiteado.
  Si    
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM Peiteado e cosmética capilar Programacion didáctica do módulo: FOL  
Docente:  Marcos Lago Castro Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
 UNIDADE FORMATIVA 1: PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS                                                                                               RA1. Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.         Envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1. Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. Si   Si   Si
  CA1.2. Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade  e á saúde das persoas traballadoras. Si   Si   No
  CA1.3. Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais. Si      
  CA1.4. Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente. Si   Si  
   CA1.5. Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores. Si   Si  
  CA1.6. Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de imaxe persoal. Si   Si  
  CA1.7. Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en
materia de prevención de riscos laborais.
Si   Si  
 RA2. Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando
as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector de imaxe persoal.
        * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1. Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en Peiteado e cosmética capilar. No Si Si   Para configurar a nota farase da seguinte forma: alumnado coas avaliacions aprobadas farase media aritmética das mesmas e aplicarase un coeficiente mayorativo se entrega os traballos correspondentes de reforzo durante este trimestre Para avaliar estes contidos non superados previamente, a ponderación será a seguinte: A) traballos desenvolvidos antes e despois do estado de alarma 60% da nota , B) exames realizados neste trimestre 40%  ############################
  CA2.2. Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. No Si    
  CA2.3. Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar No Si Si  
  CA2.4. Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar. No Si Si  
  CA2.5. Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado,
relacionado co sector de actividade. 
No Si Si  
RA3. Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades
de todos os axentes implicados.
       
  CA3.1. Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa. No Si    
  CA3.2. Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. No Si    
  CA3.3. Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos. No Si Si  
  CA3.4. Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais. No Si Si  
  CA3.5. Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións que se realizarán en caso de emerxencia. No Si Si  
  CA3.6. Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén. No Si Si  
   CA3.7. Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar. No Si Si  
   CA3.8. Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa  do sector de actividade do título. No Si Si  
RA4. Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación
de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar
       
  CA4.1. Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse. No Si Si  
   CA4.2. Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos. No Si    
  CA4.3. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas. No Si    
  CA4.4. Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.  No Si    
  CA4.5. Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade. No Si    
  CA4.6. Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de urxencias. No Si Si  
UNIDADE FORMATIVA 2: EQUIPOS DE TRABALLO, DEREITO DO TRABALLO E E DA SEGURIDADE SOCIAL, E PROCURA DE EMPREGO                                                                                                                                                                                     RA1. Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.        
  CA1.1. Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual. Si   Si  
   CA1.2. Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces. Si   Si  
  CA1.3. Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia
do equipo de traballo.
Si      
  CA1.4. Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas. Si      
  CA1.5. Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo. Si   Si  
  CA1.6. Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo. Si      
  CA1.7. Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros. Si   Si  
RA2. Identifica os dereitos e as obrigas que derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.        
  CA2.1. Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo. Si      
  CA2.2. Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. Si      
  CA2.3. Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. Si      
  CA2.4. Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados colectivos. Si   Si  
  CA2.5. Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. Si   Si  
  CA2.6. Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar. Si   Si  
   CA2.7. Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación vixente para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.        
  CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran. Si      
  CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral. Si   Si  
  CA2.10. Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa. Si   Si  
  CA2.11. Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución. Si   Si  
  CA2.12. Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo. Si   Si  
RA3. Determina a acción protectora do sistema da Seguridade Social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.        
   CA3.1. Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía. Si   Si  
   CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade Social. Si   Si  
  CA3.3. Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.  Si      
  CA3.4. Determináronse as principais prestacións contributivas da Seguridade Social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos. Si   Si  
  CA3.5. Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación po desemprego de nivel contributivo básico.  Si   Si  
RA4. Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e
oportunidades de emprego ao longo da vida.
       
   CA4.1. Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais. Si   Si  
  CA4.2. Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do proceso produtivo. Si   Si  
  CA4.3. Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros Estados da Unión Europea. Si   Si  
  CA4.4. Valorouse o principio de non discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo. Si      
  CA4.5. Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar. Si   Si  
  CA4.6. Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.  Si   Si  
  CA4.7. Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar. Si      
  CA4.8. Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego. Si   Si  
  CA4.9. Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título. Si      
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo:  CM Peiteado e cosmética capilar Programacion didáctica do módulo: Empresa e iniciativa emprendedora
Docente:    Marcos Lago Castro Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Competencias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
 RA1. Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas
a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a creatividade.
        Envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado.             Envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1. Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos. SI       Si
   CA1.2. Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social. SI   Si   No
   CA1.3. Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade emprendedora. SI   Si  
  CA1.4. Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de imaxe persoal. SI   Si  
  CA1.5. Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade  emprendedora. SI   Si  
   CA1.6. Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade. SI   Si  
  CA1.7. Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de peiteado e cosmética capilar, que ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial. SI   Si  
  CA1.8. Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa. SI   Si  
RA2. Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.
        * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1. Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial
galego.
SI       Para configurar a nota farase da seguinte forma: alumnado coas avaliacions aprobadas farase media aritmética das mesmas e aplicarase un coeficiente mayorativo se entrega os traballos correspondentes de reforzo durante este trimestre Para avaliar estes contidos non superados previamente, a ponderación será a seguinte: A) traballos desenvolvidos antes e despois do estado de alarma 60% da nota , B) exames realizados neste trimestre 40%  ############################
  CA2.2. Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas SI   Si  
  CA2.3. Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, os aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico  e cultural. SI   Si  
  CA2.4. Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico. SI   Si  
  CA2.5. Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de peiteado e cosmética capilar en función da súa posible localización. SI      
  CA2.6. Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial. SI   Si  
   CA2.7. Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada co peiteado e a cosmética capilar, e describíronse os  principais custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen. SI      
  CA2.8. Identificáronse, en empresas de peiteado e cosmética capilar, prácticas que incorporen valores éticos e sociais. SI   Si  
  CA2.9. Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.  SI      
   CA2.10. Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais. SI   Si  
  CA2.11. Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de peiteado e cosmética capilar, e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial. SI   Si  
  CA2.12. Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de márketing. SI   Si  
RA3. Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.         
  CA3.1. Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial. Si Si    
  CA3.2. Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio. Si Si Si  
  CA3.3. Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de imaxe persoal. Si      
  CA3.4. Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida. Si Si Si  
   CA3.5. Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. Si Si Si  
  CA3.6. Identificáronse os trámites exixidos pola lexislación vixente para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica. Si   Si  
  CA3.7. Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa. Si   Si  
  CA3.8. Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de peiteado e cosmética capilar tendo en conta a súa localización. Si   Si  
   CA3.9. Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións. Si   Si  
RA4. Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e formaliza a documentación.        
  CA4.1. Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas  anuáis. SI   Si  
   CA4.2. Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial
no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa.
SI SI Si  
   CA4.3. Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumos anuais etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada co peiteado e a cosmética capilar, e iferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal
(liquidacións trimestrais e liquidacións anuais).
SI Si Si  
  CA4.4. Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de peiteado e cosmética capilar, e describíronse os circuítos que percorre esa documentación na empresa. SI Si Si  
  CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial. SI   Si  
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM Peiteado e Cosmética capilar Programacion didáctica do módulo: Análise capilar
Docente:  María José Vidarte Monterroso Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1. Caracteriza o órgano cutáneo, identificando a súa estrutura e as súas alteracións. SI       Envío de material didáctico (pdf, videos…) pola aula virtual, por correo electrónico. Envío e recollida de fichas de traballo  e publicación de solucionarios. Envio de material didáctico (pdf, videos…) pola aula virtual, por correo electrónico. Envío e recollida de fichas de traballo e publicación de solucionarios. Resolucion de cuestionarios, traballos de investigación e probas.  Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliación, únicamente teranse en conta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1. Identificáronse as características e elementos que compoñen o relevo cutáneo.
Si   Si   Si
  CA1.2. Definíronse as características xerais da pel. Si   Si   No
  CA1.3. Describíronse os aspectos macroscópicos e microscópicos da pel, a súa irrigación e a súa inervación. Si   Si  
  CA1.4. Describiuse a fisioloxía cutánea relacionándoa coas estruturas anatómicas Si   Si  
  CA1.5. Describiuse o proceso de melanoxénese e queratinización Si   Si  
  CA1.6. Detallouse a estrutura dos anexos cutáneos en relación coas funcións que realizan e o estado da pel. Si   Si  
  CA1.7. Analizáronse as funcións da pel. Si   Si  
  CA1.8. Especificáronse os tipos de pelo, e establecéronse as súas características e os
criterios de clasificación.
Si   Si  
  CA1.9. Xustificouse o carácter cíclico do crecemento piloso. Si   Si  
  CA1.10. Recoñecéronse as características e os compoñentes do cabelo. Si   Si   * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA1.11. Relacionouse o estado do cabelo coa irrigación sanguínea Si   Si   Para configurar a nota farase da seguinte forma: alumnado coas avaliacións aprobadas, faráse media aritmética das mesmas. Os traballos presentados durante o estado de alarma, no caso de estar ben elaborados, poderán servir para mellorar a nota final. Para avaliar estes contidos non superados previamente, a ponderación será a seguinte: se terán en conta os contidos aprobados e se entregarán actividades de recuperación dos contidos non aprobados, que no caso de ser entregados contarán un 60% da nota, correspondendo o 40% restante a unha proba de recuperación dos contidos suspensos. No caso de non entregar as actividades de recuperación propostas durante o terceiro trimestre, o 100% da nota corresponderá á nota obtida na proba de recuperación realizada. Ponderando da seguinte maneira: traballos, boletins, fichas de repaso desenvoltas durante o terceiro trimestre 60%,; probas ou exames 40%. No caso de non presentar os traballos de repaso, a nota final corresponderá ao 100% da nota obtida na proba realizada. Si as condicións sanitarias o permitiran, a proba sería presencial no centro; de non ser posible, realizaríase unha proba online.
  CA1.12. Relacionáronse as características dunha pel normal coas súas posibles variacións e a súa repercusión capilar. Si   Si  
  CA1.13. Caracterizáronse as alteracións do cabelo e a súa importancia no ámbito do
peiteado.
Si   Si  
  CA1.14. Especificáronse os efectos do sol na pel e no cabelo. Si   Si  
  CA1.15. Recoñecéronse as alteracións específicas de mans, pés e uñas. Si      
RA2. Prepara a área de traballo e os equipamentos de análise e coidados capilares, tendo en conta a relación entre o fundamento científico e as indicacións e normas de utilización. SI      
  CA2.1. Identificáronse as instalacións onde se realiza o proceso de análise capilar. Si   Si  
  CA2.2. Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional. Si   Si  
  CA2.3. Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros
e compañeiras de traballo, e superiores.
Si   Si  
  CA2.4. Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial. Si   Si  
  CA2.5. Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela. Si   Si  
  CA2.6. Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas
de comunicación e normas de comportamento.
Si   Si  
  CA2.7. Caracterizáronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de análise capilar. Si   Si  
  CA2.8. Identificáronse as normas de hixiene e desinfección imprescindibles na área
de análise capilar.
Si   Si  
  CA2.9. Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis adecuados á área de análise capilar. Si   Si  
  CA2.10. Identificáronse os aparellos e os equipamentos usados na análise capilar. Si   Si  
  CA2.11. Clasificáronse os equipamentos complementarios para os coidados estéticos capilares. Si   Si  
  CA2.12. Relacionouse o fundamento científico de cada un coas súas indicacións e
contraindicacións.
Si   Si  
  CA2.13. Estableceuse o xeito de emprego e mantemento. Si   Si  
  CA2.14. Interpretáronse os datos obtidos cos equipamentos de análise capilar Si   Si  
RA3. Realiza a análise da pel e os seus anexos, describindo e aplicando as técnicas de
observación e análise do cabelo e do coiro cabeludo.
SI      
  CA3.1. Caracterizáronse as fases do protocolo de análise. Si   Si  
  CA3.2. Identificáronse os datos que permiten obter información útil para a análise
capilar.
Si   Si  
  CA3.3. Elaborouse a documentación necesaria para o rexistro da información. Si   Si  
  CA3.4. Especificouse a preparación do material e os equipamentos necesarios para
realizar o servizo de análise.
Si   Si  
  CA3.5. Estableceuse a secuencia do proceso de realización da análise: observación
directa, con lupa e outros métodos complementarios.
Si   Si  
  CA3.6. Empregáronse os equipamentos de análise segundo a secuencia do proceso. Si   Si  
  CA3.7. Manexáronse a lupa, a luz de Wood e outros métodos de análise complementarios para a observación do estado do cabelo e o coiro cabeludo. Si   Si  
  CA3.8. Aplicáronse métodos de exploración do cabelo. Si   Si  
  CA3.9. Comprobouse a posible existencia de alteracións. Si   Si  
  CA3.10. Realizouse a recollida de información na ficha técnica ou no expediente da
clientela.
Si   Si  
   CA3.11. Emitiuse o diagnóstico e realizouse a proposta de coidados capilares a partir da información obtida na entrevista persoal e nos resultados da exploración. Si   Si  
  CA3.12. Indicouse cando, como e por que se debe derivar a persoa usuaria cara a
superiores ou diferentes profesionais.
Si   Si  
RA4. Deseña procedementos de coidados capilares e analiza as fases do proceso. SI      
  CA4.1. Caracterizáronse as fases dun protocolo Si      
  CA4.2. Establecéronse as pautas de elaboración de protocolos para os coidados capilares en descamacións e en cabelo seco e fráxil. Si Si  
  CA4.3. Elaboráronse protocolos para o mantemento de cabelos tinguidos, descolorados e con permanente. Si Si  
  CA4.4. Determináronse os medios, as técnicas e os materiais necesarios. Si Si  
  CA4.5. Caracterizouse a duración e o número de sesións de cada protocolo. Si Si  
RA5. Aplica coidados capilares, integrando medios técnicos, manuais e cosmetolóxicos.
  SI    
  CA5.1. Determináronse os tipos de manobras da masaxe capilar.   Si Si  
  CA5.2. Relacionáronse os parámetros das manobras da masaxe coas indicacións.   Si Si  
  CA5.3. Aplicáronse técnicas de masaxe nos coidados capilares.   Si Si  
  CA5.4. Integráronse técnicas manuais, equipamentos e cosméticos na aplicación de
coidados do cabelo.
  Si Si  
  CA5.5. Establecéronse as recomendacións e as informacións postratamento   Si Si  
  CA5.6. Realizouse a desinfección e/ou esterilización dos materiais e dos aparellos.   Si Si  
  CA5.7. Aplicáronse medidas para a eliminación dos residuos xerados.   Si Si  
   CA5.8. Mantívose unha actitude ecolóxica na eliminación dos residuos xerados.   Si Si  
  CA5.9. Xustificouse a valoración do resultado obtido como factor de calidade do
proceso.
  Si No  
RA6. Cumpre as normas de deontoloxía profesional e valora a súa repercusión no desenvolvemento da profesión.   SI    
  CA6.1. Estableceuse o concepto de deontoloxía profesional.   Si Si  
  CA6.2. Valorouse a aplicación de normas deontolóxicas no desenvolvemento profesional.   Si Si  
  CA6.3. Determináronse os deberes e as obrigas do persoal profesional.   Si Si  
  CA6.4. Valorouse a importancia e a repercusión do traballo honesto.   Si Si  
  CA6.5. Xustificouse a necesidade do segredo profesional na profesión.   Si Si  
  CA6.6. Traballouse con criterios de respecto pola diferenza.   Si Si  
  CA6.7. Valorouse a repercusión da lei de protección de datos no exercicio profesional do peiteado.   Si Si  
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM Ciclo Medio Peluquería  Programacion didáctica do módulo: Imaxe corporal e hábitos saudables
Docente:  María José Vidarte Monterroso Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
             
RA 1 Caracteriza a imaxe corporal, identificando a súa estrutura, a súa morfoloxía e as súas proporcións.         Envio de material didáctico, pdf, tarefas pola aula virtual (classroom), pola web do centro,  por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado.  Envio de material didáctico, pdf, tarefas pola aula virtual (classroom), pola web do centro,  por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado.  Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1. Especificáronse as zonas e as posicións anatómicas. Si   No  
  CA1.2. Establecéronse os termos de localización a través dos eixes e os planos anatómicos. Si   No  
  CA1.3. Valorouse o uso de terminoloxía anatomo-fisiolóxica en imaxe persoal. Si   No  
  CA1.4. Establecéronse os parámetros que definen as proporcións corporais e faciais. Si   No  
  CA1.5. Identificáronse os factores que determinan o tipo de constitución corporal. Si   No  
  CA1.6. Medíronse as variables antropométricas que definen os somatotipos. Si   No  
  CA1.7. Identificáronse os tipos de rostro e faccións.
Si   No  
  CA1.8. Identificáronse as desproporcións morfolóxicas que se poden corrixir a través das técnicas de peiteado e estética. Si   No  
ƒRA2. Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal.     No   * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1.Estableceuse a estrutura xerárquica do organismo. Si   Si   Para configurar a nota farase da seguinte forma: alumnado coas avaliacions aprobadas farase media aritmética das mesmas e aplicarase un coeficiente mayorativo  se entrega os traballos correspondentes de reforzo durante este trimestre.  ############################## ############################
  CA2.2. Identificouse a estrutura da célula e as súas funcións. Si   Si  
  CA2.3. Identificáronse os tecidos en relación cos órganos, os aparellos e os sistemas. Si   Si  
  CA2.4. Caracterizouse a anatomía do aparello circulatorio. Si   Si  
  CA2.5.Especificáronse as funcións do sangue e da linfa. Si   Si  
  CA2.6. Identificouse a anatomía e a fisioloxía do aparello respiratorio. Si   Si  
  CA2.7. Especificouse a estrutura dos músculos e dos ósos que permiten o movemento. Si   Si  
  CA2.8. Establecéronse os tipos de movemento corporal. Si   Si  
  CA2.9. Identificáronse os principais grupos musculares. Si   Si  
  CA2.10. Relacionouse a morfoloxía do pé e da man cos tratamentos de manicura e pedicura. Si   Si  
  CA2.11.Identificouse a anatomía e fisioloxía do sistema endócrino. No Si No  
  CA2.12. Determinouse a influencia das hormonas no órgano cutáneo. No Si No  
  CA2.13. Identificouse o mecanismo do sistema nervioso como coordinador e controlador do medio interno e externo. No Si No  
  CA2.14. Identificouse a importancia dos aparellos dixestivo e excretor, así como os procesos fisiolóxicos asociados, no equilibrio do organismo humano. No Si No  
  CA2.15. Identificouse a importancia do aparello reprodutor e os procesos fisiolóxicos asociados no equilibrio do organismo humano, establecendo a súa relación coa imaxe corporal. No Si No  
RA3. Identifica pautas de alimentación e nutrición, e analiza a súa influencia na imaxe corporal e o órgano cutáneo.     No  
  CA3.1. Establecéronse as diferenzas entre alimentación e nutrición. No Si No  
  CA3.2. Especificáronse os nutrientes básicos. No Si No  
  CA3.3. Relacionáronse os nutrientes coa súa función no organismo. No Si No  
  CA3.4. Identificáronse as necesidades nutritivas do organismo para o seu bo funcionamento e en cada etapa da vida. No Si No  
  CA3.5. Recoñecéronse os alimentos que forman parte da pirámide alimentaria. No Si No  
  CA3.6. Valorouse a importancia da auga na saúde en xeral e na hidratación cutánea en particular. No Si No  
  CA3.7.Valorouse a influencia dunha dieta equilibrada na saúde e na imaxe corporal. No Si No  
  CA3.8. Identificáronse as medidas para previr o sobrepeso e a obesidade. No Si No  
  CA3.9.Identificáronse as principais desordes alimentarias que afectan imaxe persoal, así como as medidas para as previr. No Si No  
  CA3.10. Identificáronse as medidas alimentarias para a prevención de doenzas. No Si No  
RA4. Promove hábitos de vida saudables en relación cos procesos de imaxe persoal.     No  
  CA4.1. Identificáronse os parámetros que definen o concepto de vida saudable. No Si No  
  CA4.2. Xustificouse o exercicio físico e o sono no aspecto persoal. No Si No  
  CA4.3. Identificáronse os efectos, xerais e sobre a pel, producidos polo consumo de tabaco e alcohol. No Si No  
  CA4.4. Xustificouse a importancia da prevención da drogodependencia. No Si No  
  CA4.5. Xustificouse a importancia da prevención das doenzas de transmisión. No Si No  
  CA4.6. Relacionáronse as medidas de hixiene persoal coa súa repercusión no ámbito profesional. No Si No  
  CA4.7. Relacionouse a prevención do cancro cos hábitos de vida saudable. No Si No  
RA5. Selecciona os métodos de hixiene e desinfección, en relación co risco de infeccións e infestacións do material.     No  
  CA5.1. Establecéronse as condicións necesarias para o desenvolvemento microbiano. No No No  
  CA5.2. Identificáronse os tipos de microorganismos. No No No  
  CA5.3. Estableceuse a diferenza entre infección e infestación. No No No  
  CA5.4. Caracterizáronse as infeccións e infestacións máis importantes no ámbito da imaxe persoal. No No No  
  CA5.5. Especificáronse as etapas da cadea epidemiolóxica. No No No  
  CA5.6. Relacionáronse as técnicas de imaxe persoal (tatuaxes, piercing, rasurado, etc.) cos seus riscos potenciais. No No No  
  CA5.7. Valorouse a orde, a limpeza e a desinfección das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. No No No              
  CA5.8. Identificáronse e aplicáronse os métodos de limpeza, desinfección e esterilización. No No No              
  CA5.9. Valorouse a importancia de establecer procedementos e manuais de boas prácticas para unha axeitada hixiene, desinfección e esterilización de utensilios, equipamentos e instalacións. No No No              
  CA5.10. Relacionáronse os métodos de tratamentos de residuos cos riscos biolóxicos que poidan producir. No No No              
  CA5.11. Aplicáronse as normas establecidas para a eliminación de residuos. No No No              
RA6. Determina hábitos de seguridade para previr doenzas profesionais, e identifica os riscos asociados e as medidas para os previr.                                                                                                                                                                                                                                                              
CA6.1. Identificáronse os riscos inherentes á actividade e as doenzas profesionais asociadas. No No No
CA6.2. Relacionáronse os riscos coas causas máis frecuentes de accidentes nos establecementos de imaxe persoal. No No No
CA6.3. Determináronse as medidas de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións técnicas. No No No
CA6.4.Valorouse a importancia dunha boa hixiene postural para evitar lesións derivadas da práctica profesional. No No No
CA6.5. Prevíronse medidas de prevención específicas na clientela durante a prestación no ámbito da imaxe persoal. No No No
CA6.6. Recoñecéronse as condicións dos espazos de traballo para evitar riscos profesionais. No No No
  CA6.7. Relacionáronse as medidas de protección individual do profesional coa actividade que vaia desenvolver. No No No  
CA6.8. Aplicáronse técnicas de primeiros auxilios en reaccións adversas e accidentes. No No No
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM PEITEADO E COSMÉTICA  CAPILAR Programacion didáctica do módulo:         Estética de mans e pes
Docente:    Mª ROSA CASAL ENERO Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Competencias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1 - Determina o proceso de manicura e pedicura, observando a morfoloxía das mans e dos pés, e en relación coas demandas da persoa usuaria.           Os medios de comunicación co meu alumnado son a través de wassap, correo elctrónico, e videoconferencia.  Envío material didáctico en PDF, presentacións, videos/titoriais, actividades etc.  Explicación e resolución de dúbidas  e corrección de actividades e traballos propostos  a través da plataforma classroom.                             Ampliación  de contidos previstos para impartir durante o periodo da terceira avaliación, traballase os contidos teóricos e de innovación. Realizanse prácticas de tratamentos na casa con cosmética natural (aguacate, iogurt,azucre,mel,etc) O alumnado envia fotos e videos co protocolo de traballo.  Avaliarase a través  da resolución de cuestionarios,  envío de actividades e fichas de traballos solicitados. Envio por parte do alumnado de fotos e videos de traballos prácticos en familiares cos que estaban confinados.   Si é posible realizaranse exámes teóricos.  Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliación, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais*  Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais* 
  CA1.1 Definíronse os procesos estéticos de manicura e pedicura. Si      
  CA1.2 Estudouse a morfoloxía dos pés e das mans. Si      
  CA1.3 Estudáronse as alteracións características da pel das mans e dos pés. Si      
  CA1.4 Valoráronse as necesidades, as demandas e os gustos da persoa usuaria. Si      
  CA1.5 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores Si      
  CA1.6 Deseñáronse os protocolos para realizar as técnicas estéticas de manicura e pedicura SI      
  CA1.7 Rexistráronse na ficha técnica os protocolos, os datos persoais e a información de  interese profesional SI      
  CA1.8 Coidáronse as medidas estéticas do profesional que realiza estás técnicas. SI      
RA2 - Identifica a área de traballo e prepara os espazos, os equipamentos, os cosméticos, os aparellos e o profesional para a realización dos procesos de manicura  e pedicura         * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1 Identificáronse as instalacións e os espazos onde se vaian realizar os procesos
estéticos de manicura e pedicura.
SI       Para configurar a nota farase da seguinte forma: o alumnado coas duas  avaliacions aprobadas e tendo en conta que este módulo está planificado para levar a cabo un proceso de avaliación continua e integral, calificarase coa nota obtida na segunda avaliación podendo subir esa notas hasta un 20%   coa entrega das actividades e traballos teórico/prácticos  de reforzo realizadas no periodo correspondente ao terceiro trimestre.  Probas teórico prácticas na medida que sea posible, dos contidos non superados, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e dispóis do estado de alarma 70% da nota. Exames realizados neste trimestre 30% da nota.  Probas teórico/prácticas  con todolos contidos impartidos ata a segunda avaliación, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e despois do estado de alarma 70% da nota , exames realizados neste trimestre 30% .
  CA2.2 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois SI      
  CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos, os materiais e os cosméticos. SI      
  CA2.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial. SI      
  CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela.        
  CA2.6 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de
comunicación e normas de comportamento.
SI      
  CA2.7 Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de  manicura e pedicura        
  CA2.8 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional. SI      
  CA2.9 Coidouse a imaxe do persoal profesional. SI      
  CA2.10 Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de
manicura e pedicura.
       
  CA2.11 Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela SI      
RA3 - Aplica técnicas de manicura e pedicura seguindo as normas de seguridade e hixiene establecidas.        
  CA3.1 Planificouse a acomodación e a protección da persoa usuaria atendendo a criterios
de confortabilidade e seguridade.


SI      
  CA3.2 Seleccionáronse os protocolos de actuación para a realización das técnicas estéticas
de manicura e pedicura, aplicando medidas de seguridade e hixiene especificas.
SI      
  CA3.3 Aplicáronse técnicas de desmaquillaxe da lámina ungueal. SI      
  CA3.4 Realizáronse as técnicas de conformación de uñas: corte, arranxo e forma. SI      
  CA3.5 Limáronse e puíronse as uñas segundo a súa morfoloxía. SI      
  CA3.6 Aplicáronse as técnicas de acondicionamento e/ou retirada de cutícula. SI      
  CA3.7 Adaptáronse as técnicas de manicura e pedicura ás características e ás necesidades
dun usuario masculino.
SI      
  CA3.8 Aplicáronse as técnicas de masaxe, para o que se xustificou a súa secuencia, os
seus efectos, as súas indicacións e as súas contraindicacións.
SI      
RA4 - Elabora tratamientos estéticos específicos de mans os pés, e as uñas integrando no proceso técnicas novas        
  CA4.1 Describíronse protocolos específicos de tratamentos para os pés,as mans e as uñas   SI    
  CA4.2 Identificáronse as técnicas de masaxe específicas.   SI    
  CA4.3 Planificáronse os equipamentos, os medios e os cosméticos empregados nos tratamentos e técnicas de manicura e pedicura    SI    
  CA4.4 Manexáronse os aparellos para os tratamentos específicos: efluvios, ventosas
cepillos, pulverizadores, parafina, etc.
  NO   SI
  CA4.5 Utilizáronse os cosméticos específicos segundo os procedementos de uso e
medidas hixiénico-sanitarias.
  NO   SI
  CA4.6 Integráronse as técnicas, os aparellos e os cosméticos para realizar os tratamentos 
estéticos para mans e pés.
  NO   SI
  CA4.7 Aplicáronse técnicas de mantemento e coidado de aparellos, utensilios e
cosméticos.
  NO   SI
  CA4.8 Demostráronse os coñecementos da normativa hixiénico-sanitaria sobre o uso e a
eliminación dos residuos e os utensilios dun só uso utilizados na aplicación destas técnicas.
  SI    
RA5 - Realiza a decoración de uñas combinando técnicas e cosméticos.        
  CA5.1 Deseñáronse de forma gráfica diversas maquillaxes de uñas. SI      
  CA5.2 Clasificáronse os produtos de decoración e maquillaxe por textura e técnicas de
aplicación.
SI      
  CA5.3 Aplicáronse técnicas de maquillaxe mixtas: aerógrafo e pincel. NO SI   SI
  CA5.4. Aplicaronse técnicas de maquillaxe con esmaltes:mixtas, de pincel o punzón SI      
  CA5.5 Aplicaronse técnicas de maquillaxe con productos acrílicos SI      
  CA5.6 Realizáronse diversos tipos e deseños de maquillaxe de uñas: francesa, media lúa, 
picos, diagonal, floral, marmoreamento e fantasías.
SI      
CA5.7 Executáronse técnicas de piercing no bordo libre da uña. NO SI   SI
CA5.8 Executáronse técnicas específicas de embelecemento da uña masculina. SI      
CA5.9 Verificáronse os resultados comparándoos coas demandas, os gustos e as
necesidades da persoa usuaria.
SI      
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM PEITEADO E COSMETICA CAPILAR Programacion didáctica do módulo: Cambios de forma permanente do cabelo
Docente:  MARIA BEGOÑA TRIGO PORTEIRO Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1 -  Caracteriza os métodos de cambios de forma permanente do cabelo, analizando o desenvolvemento do proceso. (no completo)       No Envio de material didáctico, pdf, word, videos… pola aula virtual (classroom), web do centro, por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Envio de material didáctico, pdf, word, videos… pola aula virtual (classroom), web do centro, por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos coa 2ª avaliación suspensa teráselles en conta todos os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais 
   CA1.3 - Comparáronse os procedementos de ondulación permanente ao longo da historia cos actuais. Si Si No   Si
  CA1.4 - Recoñecéronse os efectos dos cambios de forma permanente no cabelo. Si   Si   No
           
Si      
Si      
       
       
       
       
RA3 -  Prepara o espazo de traballo e xustifica o procedemento. (no completo)                                                                                          RA4 -  Aplica protocolos de ondulación permanente, identificando os métodos de redución, enrolamento e neutralización do cabelo. (no completo)       No
  CA3.8 - Caracterizáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso. Si Si Si   Para configurar a nota farase evaluación contínua e aplicarase un coeficiente mayorativo se entrega os traballos correspondentes de reforzo durante este trimestre. Para configurar a nota farase evaluación contínua entendendo que aquel alumno/a que supere as actividades e tarefas plantexadas durante o tercer trimestre, terá o  modulo aprobado.  Non existe alumnado nesta situación. * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
   CA3.9 - Aplicáronse protocolos de hixiene e mantemento de lenzaría e ferramentas. Si   No  
  CA3.10 - Seleccionáronse os moldes en función das características do cabelo e o resultado desexado. Si   Si  
  CA3.11 - Seleccionáronse os cosméticos adecuados para o cambio de forma permanente. Si Si Si  
  CA3.12 - Manipuláronse e conserváronse os produtos químicos e cosméticos en condicións de seguridade e hixiene. Si   No  
  CA3.13 - Refugáronse materiais e produtos non adecuados, caducados ou en mal estado, xestionando convenientemente a súa eliminación. Si   No  
  CA4.3 - Seleccionáronse os cosméticos e os utensilios en función da análise previa. Si Si Si  
       
RA1 -  Caracteriza os métodos de cambios de forma permanente do cabelo, analizando o desenvolvemento do proceso. (no competo)        
  CA1.1 - Identificáronse as fases dos cambios de forma permanente do cabelo. Si Si Si  
  CA1.2 - Describíronse os mecanismos de acción dos produtos redutores e neutralizantes. Si Si Si  
  CA1.5 - Diferenciáronse os métodos de realización en función do enrolamento, o molde e os cosméticos. Si Si Si  
           
       
       
       
RA1 -  Caracteriza os métodos de cambios de forma permanente do cabelo, analizando o desenvolvemento do proceso. (no completo)                                                                                                                                                                           RA2 -  Personaliza o procedemento, para o que interpreta a análise capilar e as demandas formuladas.                          RA4 -  Aplica protocolos de ondulación permanente, identificando os métodos de redución, enrolamento e neutralización do cabelo. (no completo)                                                                                                                                                         RA5 -  Aplica protocolos de alisamento ou desrizamento permanente e identifica as fases do proceso. (no competo)       No
   CA1.8 - Establecéronse as contraindicacións da aplicación. Si   No  
   CA2.1 - Identificáronse as demandas da persoa usuaria. Si   Si  
  CA2.2 - Especificáronse as características físicas e químicas do cabelo con repercusión nestas técnicas. Si Si Si  
  CA2.3 - Recoñeceuse a influencia doutros procesos de peiteado (coloración, descoloración, etc.) na selección da técnica. Si Si Si  
  CA2.4 - Identificáronse as alteracións do coiro cabeludo e do cabelo. Si Si Si  
  CA2.5 - Rexistráronse os datos máis salientables na ficha técnica. Si   No  
  CA2.6 - Deseñáronse procedementos de traballo personalizados. Si   No  
  CA2.7 - Xustificouse a proposta estética interpretando a demanda e a análise. Si   Si  
  CA4.1 - Comprobouse o estado do cabelo. Si   Si  
  CA4.11 - Aplicáronse normas de prevención, seguridade e protección ambiental estipuladas, durante o proceso de traballo. Si   No  
  CA4.12 - Aplicáronse normas para a xestión dos residuos xerados. Si   No  
  CA5.12 - Aplicáronse normas para a xestión dos residuos xerados. Si   No  
RA1 -  Caracteriza os métodos de cambios de forma permanente do cabelo, analizando o desenvolvemento do proceso. (no completo)                                                                                                                                                                          RA3 -  Prepara o espazo de traballo e xustifica o procedemento. (no completo)                                                                  RA5 -  Aplica protocolos de alisamento ou desrizamento permanente e identifica as fases do proceso. (no competo)        No
  CA1.6 - Xustificáronse as vantaxes e os inconvenientes dos métodos de realización. Si   No  
  CA3.1 - Acondicionáronse as instalacións en óptimas condicións de seguridade e hixiene, aplicando os métodos de limpeza, desinfección e/ou esterilización necesarios. Si   No  
  CA3.2 - Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores. Si   Si  
  CA3.3 - Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial. Si   Si  
   CA3.4 - Especificáronse os aspectos básicos da imaxe do persoal profesional. Si Si No  
  CA3.5 - Determináronse as medidas adecuadas para actuar en caso de riscos imprevistos. Si   Si  
   CA3.6 - Estudáronse as medidas de protección e seguridade do persoal profesional e a persoa usuaria. Si Si Si  
  CA3.7 - Identificáronse as posturas corporais adecuadas para previr lesións óseas, circulatorias e musculares. Si Si No  
  CA3.8 - Caracterizáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso. Si Si Si  
  CA5.9 - Aplicáronse normas de prevención, seguridade e protección ambiental estipuladas, durante o proceso de traballo. Si   No  
RA1 -  Caracteriza os métodos de cambios de forma permanente do cabelo, analizando o desenvolvemento do proceso. (no completo).                                                                                                                                                                         RA4 -  Aplica protocolos de ondulación permanente, identificando os métodos de redución, enrolamento e neutralización do cabelo. (no completo)                   No
  CA1.7 - Determináronse os criterios de selección do método. Si Si No  
  CA4.2 - Realizáronse as técnicas de hixiene previas á ondulación permanente. Si   Si  
  CA4.4 - Realizouse a repartición do cabelo en función da montaxe seleccionada. Si   Si  
  CA4.5 - Realizouse o enrolamento do cabelo sobre os moldes segundo a secuencia establecida. Si   Si  
  CA4.6 - Verificouse a montaxe dos moldes. Si   Si  
  CA4.7 - Aplicáronse os líquidos redutores na fase de saturación. Si   Si  
  CA4.8 - Controlouse a evolución do proceso durante o tempo de exposición. Si   Si  
  CA4.9 - Aplicouse o neutralizante seguindo o procedemento establecido. Si   Si  
  CA4.10 - Realizáronse os axustes necesarios no proceso. Si   No  
RA5 -  Aplica protocolos de alisamento ou desrizamento permanente e identifica as fases do proceso.       No
  CA5.1 - Establecéronse parámetros para a realización de desrizamentos ou alisamentos do cabelo. Si Si Si  
   CA5.2 - Determinouse a técnica de aplicación, segundo as características do cabelo. Si Si Si  
  CA5.3 - Realizáronse as técnicas de hixiene previas ao proceso de desrizamento permanente. Si   Si  
  CA5.4 - Seleccionáronse os cosméticos e os accesorios necesarios para a aplicación da técnica. Si   Si  
  CA5.5 - Aplicáronse os líquidos redutores para o alisamento permanente. Si   Si  
  CA5.6 - Controlouse a evolución do proceso durante o tempo de exposición. Si   Si  
  CA5.7 - Aplicouse o neutralizante seguindo o procedemento establecido. Si   Si  
  CA5.8 - Realizáronse os axustes necesarios no proceso. Si   No  
  CA5.9 - Aplicáronse normas de prevención, seguridade e protección ambiental estipuladas, durante o proceso de traballo. Si   No  
  CA5.11 - Identificáronse tendencias e novos produtos de desrizamento e alisamento.
Si   No  
           
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM Peitedao e Cosmética Capilar Programacion didáctica do módulo: MARKETING E VENDA EN IMAXE PERSOAL
Docente:  María Crsitina Ferreiro Muñiz Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
             
RA 1 Identifica os produtos e os servizos en empresas de imaxe persoal, aplicando técnicas de márketing.         Envio de material didáctico, pdf, tarefas pola aula virtual (classroom), pola web do centro, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado.  Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test.Clases e resolución de casos prácticos.  Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais 
  CA1.1. Caracterizouse o márketing no ámbito da imaxe persoal. Si   Si   Si
  CA1.2. Identificáronse os tipos de márketing. Si   Si   No
  CA1.3. Determináronse os elementos do márketing mix que pode utilizar a empresa. Si   Si  
  CA1.4. Establecéronse as diferenzas entre un ben, como produto tanxible, e un servizo. Si   Si  
  CA1.5. Especificáronse as características propias dos servizos de imaxe persoal. Si   Si  
  CA1.6. Analizouse a importancia do prezo como ferramenta do márketing mix. Si   Si  
  CA1.7. Recoñecéronse os tipos de canles de distribución (por xunto e polo miúdo) relacionados coa imaxe persoal. Si   Si  
  CA1.8. Valoráronse as franquías de peiteado e estética como un tipo de distribución con posibilidades de autoemprego. Si   Si  
  CA1.9.Identificáronse os elementos da servución. Si   Si  
  CA1.10. Simulouse a creación dun servizo de imaxe persoal aplicando as ferramentas do márketing. Si   Si  
  CA1.11. Definíronse as fases do plan de márketing. Si   Si  
ƒRA2. Determina as necesidades da clientela, para o que analiza as motivacións de compra de produtos e servizos de imaxe persoal.         * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1.Identificouse a clientela como elemento máis importante nas empresas de imaxe persoal. Si   Si   Para configurar a nota farase da seguinte forma: alumnado coas avaliacions aprobadas farase media aritmética das mesmas e aplicarase un coeficiente mayorativo  se entrega os traballos correspondentes de reforzo durante este trimestre.  ############################## Non existe alumnado nesta situación.
  CA2.2. Estableceuse a clasificación da clientela segundo a súa tipoloxía, o seu carácter e o seu papel. Si   Si  
  CA2.3. Analizáronse as variables que inflúen no consumo da clientela de imaxe persoal. Si   Si  
  CA2.4. Identificáronse as motivacións de compra da clientela. Si   Si  
  CA2.5.Establecéronse as fases do proceso de compra. Si   Si  
  CA2.6. Especificáronse os niveis de motivación da teoría de Maslow. Si   Si  
  CA2.7. Definíronse criterios de calidade na prestación de servizos de imaxe persoal. Si   Si  
  CA2.8. Valorouse a importancia de conseguir a satisfacción da clientela como parte do proceso da venda. Si   Si  
  CA2.9. Determináronse os mecanismos de fidelización da clientela. Si   Si  
RA3. Establece pautas de atención á clientela, utilizando as técnicas de comunicación e as súas ferramentas.        
  CA3.1. Determinouse o protocolo de atención á clientela en todas as fases do proceso desde a recepción ata a despedida. Si   Si  
  CA3.2. Identificáronse os elementos, as etapas, as barreiras e os obxectivos da comunicación. Si   Si  
  CA3.3. Identificáronse os instrumentos que utilizan as empresas de imaxe persoal na comunicación interna e externa. Si   Si  
  CA3.4. Caracterizouse a comunicación verbal coas persoas usuarias. Si   Si  
  CA3.5. Estableceuse a secuencia de actuación nunha presentación ou charla comercial. Si   Si  
  CA3.6. Identificáronse as fases da comunicación telefónica. Si   Si  
  CA3.7.Analizáronse os instrumentos de comunicación escrita (cartas, folletos, tarxetas, etc.). Si   Si  
  CA3.8. Valorouse a importancia da comunicación xestual nas relacións comerciais. Si   Si  
  CA3.9.Realizáronse demostracións de produtos e servizos. Si   Si  
RA4. Utiliza técnicas de promoción e publicidade, e xustifica a selección dos instrumentos empregados.        
  CA4.1. Identificáronse os obxectivos da publicidade. No Si Si  
  CA4.2. Establecéronse as fases dunha campaña publicitaria. No Si Si  
  CA4.3. Especificáronse os medios publicitarios máis utilizados polas empresas do sector. No Si Si  
  CA4.4. Relacionáronse os instrumentos da promoción cos obxectivos e os efectos. No Si Si  
  CA4.5. Establecéronse as fases dunha campaña de promoción. No Si Si  
  CA4.6. Realizouse unha campaña promocional dun produto ou servizo de estética. No Si Si  
RA5. Aplica as técnicas do merchandising promocional, utilizando os instrumentos específicos e adecuándoos á imaxe da empresa. No Si Si  
  CA5.1. Establecéronse os obxectivos do merchandising. No Si Si  
  CA5.2. Clasificáronse os tipos de compras segundo o comportamento da clientela. No Si Si  
  CA5.3. Especificáronse os elementos do merchandising. No Si Si  
  CA5.4. Relacionáronse os efectos da ambientación visual, sonora e olfactiva co proceso de venda. No Si Si  
  CA5.5. Estableceuse a distribución dos espazos e os produtos nos puntos de venda. No Si Si  
  CA5.6. Identificáronse os carteis e os expositores como instrumentos de publicidade no lugar de venda. No Si Si  
  CA5.7. Analizouse a función do escaparate e a súa influencia na decisión de compra das persoas. No Si Si              
  CA5.8. Aplicáronse e combináronse os elementos do merchandising. No Si Si              
RA6. Realiza demostracións de venda de servizos e produtos de imaxe persoal, para o que define as etapas e utiliza as técnicas específicas.                                                                                                                                                                                                                                                              
CA6.1. Identificáronse as calidades, as actitudes, as aptitudes e as habilidades que debe reunir o persoal asesor de vendas nas relacións comerciais. Si No
CA6.2. Establecéronse as técnicas de asertividade utilizadas nas relacións comerciais. Si No
CA6.3. Aplicáronse técnicas de asertividade e habilidades sociais. Si No
CA6.4.Valorouse a importancia da imaxe persoal e profesional do persoal asesor de vendas como primeira carta de presentación. Si No
CA6.5. Establecéronse as fases e as técnicas de venda. Si No
CA6.6. Estableceuse a argumentación comercial como fórmula de recomendación á clientela. Si No
  CA6.7. Establecéronse as pautas para a resolución de obxeccións á venda. Si   No  
CA6.8. Identificáronse os sinais de pechamento da venda. Si No
CA6.9. Establecéronse estratexias para o pechamento dunha venda. Si No
CA6.10. Identificouse e expúxose a información que se lle debe achegar á clientela para a asesorar sobre o uso de cosméticos e servizos de imaxe persoal. Si No
CA6.11. Aplicáronse técnicas de asesoramento sobre o uso de cosméticos e servizos de imaxe persoal. Si No
CA6.12. Establecéronse os procedementos para o seguimento posvenda nos procesos comerciais. Si No
RA7. Avalía a calidade do servizo e trata as reclamacións e as queixas, aplicando procedementos de resolución de conflitos. No
CA7.1. Deseñáronse cuestionarios para avaliar a atención recibida e o grao de satisfacción da clientela. Si No
CA7.2. Describiuse o procedemento para a resolución de conflitos e reclamacións. Si No
CA7.3. Describiuse o procedemento para a recollida de reclamacións. Si No
CA7.4. Identificáronse as alternativas ao procedemento que se lle poidan ofrecer á clientela ante reclamacións doadamente arranxables. Si No
CA7.5. Comprobouse que se dispoña dos formularios oficiais de reclamación e que se informara a clientela da súa dispoñibilidade. Si No
CA7.6. Trasladouse a información sobre a reclamación segundo a orde xerárquica preestablecida. Si No
CA7.7. Rexistrouse a información do seguimento posvenda, de incidencias, de peticións e de reclamacións de clientes como indicadores para mellorar a calidade do servizo prestado e aumentar a fidelización. Si No
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM PEITEADO E COSMETICA CAPILAR Programacion didáctica do módulo: Peiteado e estilismo masculino
Docente:  María Begoña Trigo Porteiro Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1 -  Identifica e prepara a zona de traballo, organizando medios, utensilios, ferramentas e persoal para a realización dos procesos de estilismo, en condicións de seguridade e hixiene.         Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos coa 2ª avaliación suspensa teráselles en conta todos os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais  Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais* 
  CA1.1 - Acondicionáronse as instalacións e os espazos onde se desenvolve o proceso. Si   Si   Si
  CA1.2 - Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor, etc.) como factor de calidade do servizo. Si   No   No
  CA1.3 - Mantivéronse as instalacións e os espazos en condicións de seguridade e hixiene. Si   Si  
  CA1.4 - Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela. Si Si No  
  CA1.5 - Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento. Si   No  
  CA1.6 - Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial. Si   Si  
  CA1.7 - Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de estilismo. Si   Si  
  CA1.8 - Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.
Si Si No  
   CA1.9 - Coidouse a imaxe do persoal profesional. Si   Si  
  CA1.10 - Aplicáronse as medidas de protección e seguridade do profesional. Si   Si  
  CA1.11 - Identificáronse as posturas corporais adecuadas para previr accidentes e lesións profesionais. Si Si Si  
  CA1.12 - Seleccionáronse os cosméticos en función da técnica de peiteado e barbaría. Si   Si  
   CA1.13 - Recoñeceuse a importancia da utilización de material dun só uso. Si   Si  
  CA1.14 - Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos. Si   Si  
  CA1.15 - Aplicáronse os métodos máis adecuados de mantemento, desinfección e esterilización da área de traballo para os procesos de estilismo. Si   Si  
   CA1.16 - Aplicouse a normativa actual para o control de residuos e utensilios cortantes. Si   No  
RA2 -  Deseña estilos de barba e bigote, utilizando técnicas de visaxismo e de tratamento da imaxe.       Si * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1 - Establecéronse as pautas de análise do rostro a través do visaxismo. Si Si Si Si
  CA2.2 - Caracterizáronse estilos de barba e bigote. No Si Si Si
  CA2.3 - Determináronse as correccións das desproporcións estéticas no rostro a través da barba e o bigote. No   Si Si
  CA2.4 - Deseñáronse bosquexos con estilismos de barba e bigote. No Si Si Si
  CA2.5 - Caracterizáronse os programas de tratamento da imaxe a través de medios informáticos. No   No Si
  CA2.6 - Propuxéronse cambios de imaxe do rostro masculino mediante transformación de barba e bigote. No   Si Si
       
RA3 -  Realiza o arranxo de barba e o bigote, utilizando os medios técnicos e os utensilios adecuados.        
   CA3.1 - Establecéronse medidas de acomodación e protección persoal atendendo a criterios de confortabilidade e seguridade. Si   Si  
  CA3.2 - Seleccionáronse as técnicas para diminuír a densidade pilosa da barba e do bigote. Si   Si  
  CA3.3 - Describiuse e aplicouse o procedemento para diminuír a densidade pilosa da barba e o bigote. Si   No  
   CA3.4 - Utilizouse tesoira, navalla ou máquina para delimitar o contorno da barba e/ou o bigote. Si   Si  
  CA3.5 - Comparouse o resultado do arranxo de barba e o bigote coas expectativas establecidas. Si   Si  
  CA3.6 - Seleccionáronse técnicas de finalización do proceso de arranxo de barba e bigote. Si   Si  
  CA3.7 - Realizouse a avaliación do resultado e a súa simetría. Si   Si  
       
RA4 -  Realiza técnicas previas e coidados complementarios ao rasurado, relacionando as características da pel cos tratamentos estéticos adecuados.        
  CA4.1 - Determináronse as características do pelo da barba e do bigote. Si   Si  
  CA4.2 - Identificáronse alteracións estéticas na zona. Si Si Si  
   CA4.3 - Establecéronse as medidas de atención á clientela. Si Si No  
   CA4.4 - Especificáronse as medidas de protección á persoa usuaria. Si Si Si  
  CA4.5 - Xustificáronse as técnicas de preparación da pel antes do rasurado. Si   Si  
  CA4.6 - Aplicáronse tratamentos estéticos previos ao rasurado. Si   Si  
  CA4.7 - Aplicouse masaxe específico para preparar a pel. Si   No  
       
       
       
RA5 -  Aplica técnicas de rasurado da barba, interpretando o procedemento de traballo e seguindo as condicións hixiénico-sanitarias.        
  CA5.1 - Seleccionáronse as técnicas para o rasurado: navalla, maquinas dun só uso, máquinas eléctricas, etc. Si Si Si  
   CA5.2 - Seleccionáronse utensilios e preparáronse os cosméticos para a humectación da barba. Si   Si  
  CA5.3 - Manexouse a brocha e/ou cosméticos segundo o modo e a orde de execución. Si   Si  
  CA5.4 - Manexouse a navalla seguindo criterios de seguridade. Si   Si  
  CA5.5 - Manexáronse adecuadamente as máquinas dun só uso e eléctricas. Si   Si  
  CA5.6 - Executáronse as manobras do rasurado na orde establecida. Si   Si  
  CA5.7 - Determináronse as técnicas de finalización de rasurado. Si Si Si  
  CA5.8 - Aplicáronse tratamentos posteriores ao rasurado. Si   Si  
  CA5.9 - Formuláronse medidas de actuación en caso de emerxencias ou reaccións inesperadas por irritacións, alerxias ou cortes. Si   No  
RA6 -  Aplica técnicas asociadas ao estilismo facial masculino, diferenciando formas de realización e efectos conseguidos.        
  CA6.1 - Seleccionáronse técnicas para a depilación de cellas e outras zonas faciais. No   Si Si
  CA6.2 - Configuráronse patillas e acabamentos do pescozo e a caluga. Si   Si  
   CA6.3 - Seleccionáronse a técnica e os utensilios adecuados. Si   Si  
  CA6.4 - Aplicáronse técnicas de definición de acabamento do pescozo e as patillas. Si   Si  
   CA6.5 - Verificouse o resultado a través da súa simetría. Si   Si  
  CA6.6 - Realizáronse cambios de cor en estilismos masculinos. No   No Si
  CA6.7 - Utilizáronse produtos e materiais adecuados. No   Si Si
  CA6.8 - Seleccionáronse técnicas para realizar acabamentos de fantasía. No   No Si
  CA6.9 - Deseñáronse estilismos masculinos innovadores. Si   No  
RA7 -  Realiza corte e acabamento de cabelo, integrando técnicas de estilismo masculino.        
   CA7.1 - Definíronse os estilos de corte masculino. Si Si Si  
  CA7.2 - Seleccionouse a técnica segundo os utensilios de corte. Si Si Si  
  CA7.3 - Configurouse o corte en función das características do cabelo e a morfoloxía de rostro e do cranio. Si Si Si  
  CA7.4 - Establecéronse os parámetros para a realización do corte. Si Si Si  
  CA7.5 - Realizouse o corte de cabelo segundo os criterios establecidos. Si   Si  
  CA7.6 - Establecéronse os criterios de selección dos produtos específicos para conseguir o acabamento pretendido. Si   No  
  CA7.7 - Realizáronse acabamentos e peiteados masculinos. Si   Si  
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo:  CM PEITEADO E COSMÉTICA  CAPILAR Programacion didáctica do módulo:         COLORACIÓN CAPILAR
Docente:    Mª ROSA CASAL ENERO Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Competencias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1 - Propón cambios de cor do cabelo e noutras zonas pilosas, tendo en conta a relación entre o seu estado e as demandas e os estilos presentados.          Os medios de comunicación co meu alumnado son a través de wassap, correo elctrónico, e videoconferencias.  Envío DE  material didáctico en PDF, presentacións, videos/titoriais, actividades a través dá plataforma classroom e da web do centro. Explicación e resolución de dúbidas  e corrección de actividades e traballos cada día de clase a través de videoconferencia.                     Ampliación  de contidos previstos para impartir durante o periodo da terceira avaliación, traballase os contidos teóricos e prácticos.  Avaliarase a través  da resolución de cuestionarios,  envío de actividades e fichas de traballos solicitados.  Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1 Identificouse a escala de tons da cor natural do cabelo. SI SI     Si
  CA1.2 Distinguíronse os tons e os reflexos da cor do cabelo nas cartas de cores. SI SI     No
  CA1.3 Identificáronse os aspectos que condicionan o proceso de cambio de cor. SI      
  CA1.5 Recoñeceuse a influencia das alteracións e a cor do cabelo no proceso. SI      
  CA1.6 Recoñecéronse as características especiais doutras zonas pilosas. SI      
  CA1.7 Diferenciáronse os tipos de cambios de cor. SI SI    
  CA1.9 Deseñouse a ficha da clientela. SI      
  CA1.11 Rexistráronse na ficha técnica os datos obtidos. SI      
RA2 - Prepara a área de traballo e realiza as operacións previas aos cambios de cor, e xustifica a elección de medios e a preparación do producto       * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1 Identificáronse as instalacións onde se realizan os cambios de cor capilar. SI       Para configurar a nota farase da seguinte forma: o alumnado coas duas  avaliacions aprobadas e tendo en conta que este módulo está planificado para levar a cabo un proceso de avaliación continua e integral, calificarase coa nota obtida na segunda avaliación podendo subir esa notas hasta un 20%   coa entrega das actividades e traballos teórico/prácticos  de reforzo realizadas no periodo correspondente ao terceiro trimestre.   Probas teorico/prácticas na medida que sea posible, dos contidos non superados , ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e despois do  estado de alarma 70% da nota, exámes realizados neste trimestre 30%. Non existe alumnado nest situación.
  CA2.2 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional. SI      
  CA2.3 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores. SI      
  CA2.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial. SI      
  CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela. SI      
  CA2.6 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento. SI      
  CA2.7 Caracterizáronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección  SI      
  CA2.8 Identificáronse as normas de hixiene e desinfección imprescindibles na área de cambios de cor. SI      
  CA2.9 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis adecuados á S 5
área de cambios de cor.
SI      
  CA2.10 Preparouse a área de traballo para os cambios de cor. SI      
  CA2.11 Recoñecéronse os utensilios, os materiais e os equipamentos necesarios para os cambios de cor. SI      
  CA2.12 Xustificouse a selección de cosméticos para o cambio de cor. SI SI    
  CA2.13 Xustificouse a selección produto oxidante segundo as características do pelo. SI SI    
  CA2.14 Realizáronse os cálculos volumétricos para a dilución do oxidante en función das necesidades. NO      
  CA2.15 Realizouse a mestura dos cosméticos para o cambio de cor. SI      
  CA2.16 Establecéronse as condicións de seguridade e hixiene na preparación e na  manipulación de cosméticos. SI      
  CA2.17 Determináronse os criterios de selección de métodos de hixiene, desinfección e
esterilización.
SI      
RA3 - Aplica medidas e técnicas previas á coloración e á descoloración, e analiza o protocolo de aplicación.        
  CA3.1 Especificáronse as medidas de acomodación e protección da persoa usuaria e da profesional. SI      
  CA3.2 Xustificouse a aplicación da proba de tolerancia á tintura. SI      
  CA3.3 Identificáronse as pautas de aplicación da proba de tolerancia. SI      
  CA3.4 Determináronse os casos en que estea indicado aplicar técnicas previas. SI SI    
  CA3.5 Diferenciáronse e establecéronse as pautas de aplicación das técnicas previas. SI      
  CA3.6 Xustificouse a elección das técnicas previas.   SI    
  CA3.7 Aplicáronse as técnicas previas de mordente, prepigmentación ou decapaxe. SI     SI
RA4 - Aplica técnicas de coloración no cabelo e noutras zonas pilosas, seleccionando e xustificando o procedemento de traballo.        
  CA4.1 Analizáronse as bases científicas e os fundamentos da coloración temporal,
semipermanente e permanente do cabelo e doutras zonas pilosas.
SI      
  CA4.2 Identificáronse as fases do proceso da coloración temporal, semipermanente e
permanente.
SI SI    
  CA4.3 Diferenciáronse as pautas de aplicación dos colorantes temporais, semipermanentes e permanentes. SI      
  CA4.4 Relacionáronse os tipos de coloración temporal, semipermanente e permanente
coas técnicas de aplicación.
SI      
  CA4.5 Identificáronse as características dos cosméticos usados nos cambios de cor doutras  zonas pilosas, como barba, bidote e cejas.  SI      
  CA4.6 Estableceuse a secuencia dos pasos que cumpra seguir nas técnicas de coloración
temporal, semipermanente e permanente do cabelo.
SI      
  CA4.7 Aplicáronse diversos tipos de técnicas de coloración parcial. SI     SI
  CA4.8 Distinguíronse as técnicas complementarias nos procesos de coloración. SI SI    
  CA4.9 Identificáronse as variables que determinan o proceso de coloración. SI      
  CA4.10 Avaliouse o resultado obtido. SI      
  CA4.11 Aplicáronse normas para a xestión dos residuos xerados. SI SI    
RA5- Aplica tecnicas de decoloración no cabelo , tendo en conta a relación entre o procedemento de traballo e o resultado final.        
  CA5.1 Analizáronse os fundamentos da descoloración. SI SI    
  CA5.2 Determináronse as fases do proceso de descoloración. SI      
  CA5.3 Establecéronse as variables que afectan o proceso de descoloración. SI SI    
  CA5.4 Identificáronse as técnicas de hidratación do cabelo postratamento.   SI    
  CA5.5 Aplicáronse cosméticos descolorantes sobre cabelo con cor natural e sobre cabelo tinguido SI      
  CA5.6 Relacionouse o grao de descoloración co tempo de exposición, como factor determinante do proceso.   SI    
CA5.7 Utilizáronse diversas técnicas de descoloración para a realización de mechas. SI      
CA5.8 Realizáronse técnicas de retoques. SI      
CA5.9 Especificáronse as medidas de precaución e normas de seguridade. SI      
CA5.10 Aplicáronse normas para a xestión dos residuos xerados. SI SI    
RA6 - Establece pautas de asesoramento, determinando os coidados e o mantemento da cor.        
CA6.1 Relacionáronse as características do cabelo cos cosméticos de mantemento.   SI    
CA6.2 Vinculáronse as pautas de mantemento coa permanencia da cor.   SI    
CA6.3 Identificáronse as precaucións que cumpra tomar para o coidado dos cabelos decolorados   SI    
CA6.4 Propuxéronse medidas para mellorar o resultado do servizo.   SI    
CA6.5 Determináronse os criterios que permiten avaliar os resultados finais obtidos.   SI    
CA6.6 Obtívose información sobre o grao de satisfacción da clientela.   SI    
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM Peiteado e cosmética capilar Programacion didáctica do módulo: Peiteados e recollidos
Docente:  María Rosa Casal Enero Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1- Selecciona o tipo de peiteado, tendo en conta  a relación entre as características do cabelo e a morfoloxía da persoa usuaria         Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *  Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais 
  CA1.1 Relacionáronse os tipos de óvalo e siluetas co peiteado adecuado Si Si Si   Si
  CA 1.2. Diferenciaronse as características do cabelo e a súa relación co peiteado Si Si Si   No
  CA1.3 Identificouse a repercusión doutros factores (tios de corte, Alteración, estilos…) Si   No  
  CA 1.4 Clasificáronse  os peiteados segundo o tipo de evento e a circunstancias, o tipo de óvalo e a lonxitude do cabelo Si Si Si  
  CA1.5 Aplicáronse métodos para a determinación das tendencias en peiteados, a través de fontes documentales Si   No  
  CA1.6 Identificáronse os métodos de análisis de necesidades e demandas das persoas usuarias Si Si No  
  CA 1.7 Deseñáronse propostas para procesos de peiteado. Si   No  
  CA 1.8 Xustificouse o uso de adornos e outros complementos Si Si No  
  CA 1.9 Propuxéronse métodos de conservación e mantemento de adornos e complementos     No  
  CA 1.10 Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos Si Si No  
  CA 1.11 Seguíronse as pautas para limpeza dos utensilios despois do uso Si   Si  
  CA 1.12 Preparáronse as ferramentas e os utensilios necesarios no toucador e na área de traballo Si   Si  
RA2 - Prepara e organiza a zona de traballo para os peiteados e os acabamentos, caracterizando os medios necesarios as pautas para o seu mantemento         * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1 Seleccionáronse os aparellos xeradores de calor en función do proceso Si Si No  
  CA 2.2 Identificáron as normas de comportamento fronte a cientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores. Si   Si  
  CA.2.3 Valorouse o mantemento das instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois Si   Si  
  CA 2.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial Si   Si  
  CA 2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela Si Si No  
  CA 2.6 Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para realizar os procesos de cambios de foma temporais Si   No  
  CA2.7 Aplicáronse medidas de protección do persoal profesional e da persoa usuaria Si   Si  
  CA2.8 Describíronse as normas  que definen unha correcta imaxe profesional Si Si No  
  CA2.9 Determináronse as técnicas de comunicación verbais e non verbais Si   No  
  CA2.10Caracterizáronse a recepción e a atención telefónica apropiadas Si   No  
  CA2.11. Identificáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso Si   No  
  CA2.12. Seleccionáronse os moldes en función do efecto desexado Si Si Si  
  CA 2.13 Establecéronse as pautas de mantemento de aparellos, utensilios e accesorios Si Si No  
  CA 2.14 Xustificouse o uso de adornos e outros complementos No Si No  
  CA2.15 Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos Si Si No  
  CA 2.16 Seguíronse as pautas de mantemento de aparellos,, utensilios e accesorios Si   Si  
  CA 2.17 Preparáronse as ferramentas e os utensilios necesarios no toucador e na área de traballo. Si   Si  
RA3- Realiza a hixiene e o acondicionamento capilar, seleccionando os cosméticos en función do tipo de cabelo        
  CA 3.1  Identificáronse os requisitos do lavacabezas e da butaca Si   No  
  CA 3.2 Acomodouse a persoa usuaria no lavacabezas Si   Si  
  CA 3.3 Seleccionáronse os cosméticos en función das características do cabelo Si Si Si  
  CA 3.4 Especificouse o tipo de acondicionamento capilar en función do servizo posterior Si   Si  
  CA 3.5 Seguíronse as   pautas de manipulación dos cosméticos Si   Si  
  CA 3.6 Xustificáronse as posicións anatómicas da persoa usuaria e da profesional durante a hixiene capilar Si   Si  
  CA 3.7 Establecéronse as fases e as pautas de aplicación dos cosméticos de hixiene e acondicionamento capilar. Si   Si  
  CA3.8 realizáronse as manobras de masaxe para a limpeza do cabelo e  do coiro cabeludo Si   Si  
  CA3.9 Aplicáronse técnicas complementarias e sensoriais na hixiene capilar Si   No  
RA4-  Realiza peiteados, recollidos e acabamentos do cabelo, tendo en conta a relación entre as técnicas e os resultado final esperado        
  CA 4.1 Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos Si Si Si  
  CA4.2 establecéronse as características das técnicas de cambio de forma temporal Si Si Si  
  CA 4.3 Seleccionáronse os parámetros dos aparellos xeradores de calor Si   Si  
  CA4.4  Seleccionouse a técnica de secado en función do tipo de peiteado Si Si Si  
  CA4.5 Estableceuse o procedemento de realización das argolas e das ondas á auga Si   Si  
  CA 4.6 Realizáronse montaxes de rolos para efectuar unha marcaxe Si   Si  
  CA 4.7 Xustificouse o emprego de técnicas auxiliares e asociadas para realizar o peiteado No   Si  
  CA 4.8 Realizouse a secuencia de operacións do peiteado Si   Si  
  CA 4.9 Relacionáronse as técnicas de acabamento co tipo de peiteado Si Si No  
  CA 4. 2.1Relacionáronse os tipos de recollido coa análise morfoóxica e capilar Si Si Si  
  CA4 2.2 Diferenciáronse as características do cabelo e a súa relación co peiteado recollido que se pretenda realizar Si Si Si  
  CA 4 2.4 Clasificáronse os recollidos segundo o tipo de eventos e circunstancias, o tipo de óvalo e a lonxitude do cabelo No Si No  
  CA 2.5 Estalecéronse as formas e as tendencias nos recollidos No   No  
        No  
RA5.Coloca perrucas, , próteses capilares e extensións, interpretando as demandas e as necesidades da persoa usuaria        
  CA5.1. Establecéronse as técnicas básicas do mantemento do peiteado,recollidos Si Si Si  
  CA5.2. Seleccionáronse os cosméticos de mantemento necesario No      
  CA5.3. Determináronse os utensilios para a súa coservación No      
  CA 5.4 Identificáronse os factores que modifican a duración do recollido Si Si Si  
  CA5.5 Xustificáronse os métodos de conservación e mantemento de adornos No      
  CA 5.6 Propuxéronse medidas para mellorar omantemento do recollido No      
  CA5.7 Establecéronse as medidas para o coidado e o mantemento de perrucas e próteses capilares ,nomeadamente en casos de clientela con necesidades específicas por motivos de saude. No      
  CA 5. 8 Sinaláronse medidas para avaliar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela No      
  CA.5.9 Indicáronse pautas para atender eficazmente queixas e reclamacións No      
  CA5 3.5 Establecéronse os parámetros de selección de postizos en función do estilo de recollido No      
  CA 5 3.6 Adaptáronse postizos na execución dun recollido No      
  CA 5 4.1 Caraterizáronse os tipos de perrucas e próteses capilares, e os seus modos de adaptación No