CPR ANXELA          
Ciclo: CM ESTÉTICA E BELEZA Programacion didáctica do módulo: COSMETOLOXÍA PARA ESTÉTICA E BELEZA  
Docente:  Mª JOSÉ VIDARTE MONTERROSO Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1 - Recoñece os fundamentos da química cosmética e determina os compoñentes dun cosmético, aplicando a regulamentación técnico-sanitaria         Envío de material didáctico (pdf, videos…) pola aula virtual (classroom), pola web do centro,  por correo electrónico. Envío e recollida de fichas de traballo e publicación dos solucionarios. Envío de material didáctico (pdf, videos…) pola aula virtual (classroom), pola web do centro,  por correo electrónico. Envío e recollida de fichas de traballo e publicación dos solucionarios. Resolucion de cuestionarios, traballas de investigación e probas. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre.* Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades desenvolvidas neste trimestre. Nestes casos farase ademáis un exame de todos os contidos, ben presencial o ven telemático pola plataforma WeBex, dependendo do que permita a situación sanitaria nese momento*. 
   CA1.1 Identificáronse os átomos, os ións e as moléculas que forman as substancias inorgánicas e orgánicas de uso cosmético  Si   No   Si
  CA1.2 Diferenciáronse as expresións de medidas das concentracións das mesturas de uso cosmético Si   No   No
   CA1.3 Clasificáronse as substancias e as mesturas químicas segundo o seu pH  Si   Si  
  CA1.4 Describíronse as reaccións redox en que interveñan os cosméticos  Si   Si  
   CA1.5 Xustificouse o uso de determinadas substancias químicas na fabricación cosmético Si   Si  
   CA1.6 Definiuse o produto cosmético e diferenciouse do medicamento e do nutricosmético  Si   Si  
   CA1.7 Analizouse a regulamentación técnico-sanitaria de produtos cosméticos  Si   No  
   CA1.8 Identificáronse as substancias prohibidas e as restrinxidas  Si   No  
   CA1.9 Describíronse os requisitos que deben cumprir os produtos cosméticos canto ao seu envasamento, a súa etiquetaxe e a data de caducidade  Si   No  
   CA1.10 Analizouse a información subministrada polo fabricante dun produto cosmético e comprobouse o cumprimento da lexislación Si   No  
  CA1.11 Describíronse as características das substancias máis frecuentemente empregadas en cosméticos  Si   No  
   CA1.12 Definíronse os conceptos de principio activo, excipiente e aditivos da composición dun cosmético, e analizouse a función de cada un  Si   Si  
    CA1.13 Recoñecéronse os principais grupos de compoñentes de diversos cosméticos comerciais  Si   No  
ƒRA2 - Identifica equipamentos, material de laboratorio e operacións elementais para a preparación de cosméticos, e recoñece a natureza fisicoquímica dos produtos cosméticos obtidos         * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
   CA2.1 Xustificáronse as diferenzas entre os sistemas homoxéneos e os heteroxéneos  Si   Si   Para configurar a nota faráse da seguinte forma: alumnado coas avaliacións aprobadas, faráse media aritmética as mesmas. Os traballos presentados durante o estado de alarma, no caso de estar ben elaborados, poderan servir para mellorar a nota final. ############################## ############################
   CA2.2 Identificouse a composición, as características, as propiedades e a concentración das disolucións, así como a súa aplicación en cosmética  Si   Si  
   CA2.3 Describiuse a composición, as propiedades e características dos sistemas dispersos heteroxéneos e a súa aplicación en cosmética  Si   Si  
   CA2.4 Clasificáronse os tensoactivos e analizouse a súa función  Si   Si  
   CA2.5 Interpretáronse as diferenzas entre suspensións, xeles e emulsións  Si   Si  
   CA2.6 Identificouse a natureza fisicoquímica de diversos cosméticos  Si   No  
   CA2.7 Identificouse o material e os equipamentos de laboratorio necesarios para preparar cosméticos  Si   Si  
  CA2.8 Seguíronse os protocolos de limpeza e hixiene do material e dos equipamentos necesarios para a fabricación e o envasamento de mesturas e cosméticos sinxelos en condicións de saúde  Si   No  
  CA2.9 Aplicáronse as medidas hixiénico-sanitarias do persoal no laboratorio necesarias para a fabricación e a manipulación de mesturas de compostos e cosméticos sinxelos, en condicións de saúde  Si   No  
   CA2.10 Realizáronse as operacións empregadas na fabricación de cosméticos cos materiais específicos para esas técnicas  Si   No  
   CA2.11 Elimináronse de xeito selectivo os residuos dos produtos de refugo xerados  Si   No  
  CA2.12 Recoñecéronse e cubríronse os apartados da ficha de elaboración dun cosmético (compoñentes, concentración, forma cosmética, materiais utilizados, modus operandi, descrición das substancias utilizadas e resultados obtidos)  Si   No  
RA3 - Clasifica os produtos cosméticos e relaciona os graos de penetración cosmética coa acción cosmética        
   CA3.1 Clasificáronse os cosméticos en función da súa acción principal e o lugar de aplicación  Si   Si  
   CA3.2 Identificáronse as formas de presentación dos cosméticos  Si   Si  
   CA3.3 Describíronse as vantaxes e os inconvenientes de cada forma cosmética, así como a súa forma de utilización  Si   No  
   CA3.4 Avaliouse a vía e o grao de penetración dos cosméticos na pel  Si   No  
   CA3.5 Analizáronse os factores que inflúen na penetración dos cosméticos na pel e na súa forma de actuar Si   Si  
   CA3.6 Determináronse os parámetros que definen a eficacia dos cosméticos, influíndo na súa calidade  Si   No  
RA4 - Selecciona os cosméticos de hixiene axeitados para cada tipoloxía cutánea, para o que identifica a súa composición, as súas características e a súa forma de actuar        
   CA4.1 Definíronse os conceptos de limpeza e hixiene, e identificáronse os compoñentes que forman parte da sucidade que se acumula na superficie da pel nas súas diferentes zonas e nos anexos cutáneos  Si   No  
   CA4.2 Diferenciáronse os mecanismos de acción das substancias limpadoras  Si   Si  
   CA4.3 Describíronse as características que deban cumprir os cosméticos empregados na limpeza da pel  Si   Si  
  CA4.4 Analizouse a composición, así como as vantaxes e os inconvenientes dos produtos limpadores faciais e corporais Si   Si  
  CA4.5 Relacionouse o xeito de actuar dun tónico facial cos ingredientes que o compoñen  Si   Si  
   CA4.6 Diferenciouse a exfoliación estética da exfoliación médica  Si   No  
   CA4.7 Clasificáronse os cosméticos exfoliantes e diferenciouse o seu mecanismo de accion Si   Si  
   CA4.8 Clasificáronse as máscaras en función dos seus principios activos e da súa forma cosmética  Si   Si  
   CA4.9 Identificáronse os principios activos dos desodorizantes e dos antitranspirantes segundo o seu mecanismo de acción  Si   Si  
    CA4.10 Analizáronse e preparáronse no laboratorio fórmulas sinxelas de cosméticos de hixiene  Si   No  
RA5 - Selecciona os cosméticos de hidratación, mantemento e protección da pel axeitados par cada tipoloxía cutánea, tendo en conta a relación entre os seus principios activos e o seu mecanismo de acción        
   CA5.1 Distinguíronse as substancias naturais que interveñen na hidratación cutánea Si   No  
   CA5.2 Clasificáronse os principios activos hidratantes segundo o seu mecanismo de acción Si   Si  
   CA5.3 Seleccionouse a composición dos cosméticos hidratantes en función do tipo de pel onde se vaian empregar  Si   Si  
  CA5.4 Establecéronse as diferenzas entre unha emulsión e un aceite para hidratación corporal  Si   No  
  CA5.5 Clasificáronse os cosméticos solares segundo a súa finalidade e o momento da súa aplicación  Si   No  
   CA5.6 Diferenciáronse os principios activos que interveñen na formulación dos fotoprotectores solares  Si   Si  
   CA5.7 Interpretouse o grao de resistencia á auga dun fotoprotector solar e o seu poder de protección  Si   No  
   CA5.8 Asociouse a composición dos produtos para despois do sol coa súa función  Si   Si  
  CA5.9 Analizáronse e preparáronse no laboratorio fórmulas sinxelas de cosméticos de hidratación, mantemento e protección da pel    Si No  
RA6 - Selecciona os cosméticos decorativos axeitados para cada tipoloxía cutánea, para o que identifica a súa composición, a súa función e zona da súa aplicación                    
  CA6.1 Identificáronse os principios activos responsables da acción decorativa dos cosméticos, e diferenciáronse en función da súa solubilidade  Si   Si              
  CA6.2 Relacionouse a composición dos cosméticos decorativos coa súa forma de presentación  Si   Si              
  CA6.3 Clasificáronse os cosméticos decorativos en función da zona de aplicación  Si   Si              
   CA6.4 Analizáronse os cosméticos para maquillar a pel do rostro, os ollos e os beizos, e especificouse o seu obxectivo  Si   No              
  CA6.5 Especificáronse as condicións que debe cumprir un cosmético labial canto a dureza e composición  Si   No              
   CA6.6 Enumerouse a composición dos cosméticos utilizados nos procesos de maquillaxe das uñas  Si   Si              
   CA6.7 Clasificáronse os cosméticos para a maquillaxe corp Si   No              
   CA6.8 Diferenciáronse os principios activos dos cosméticos autobronceadores e o seu xeito de actuar  Si   Si              
   CA6.9 Analizáronse artigos e expedientes sobre innovacións en cosmética decorativa Si   No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
RA7 - Selecciona os cosméticos para os procesos de depilación, descoloración, tratamento de mans e pés e próteses ungueais adecuados ás tipoloxías cutáneas, tendo en conta a relación entre a composición, a forma de presentación e os efectos producidos                    
   CA7.1 Identificáronse os compoñentes dos depilatorios químicos e o efecto que orixinan sobre a peluxe    Si No              
  CA7.2 Describíronse os tipos de películas adhesivas, a súa composición e as súas características    Si Si              
   CA7.3 Analizouse a composición, os efectos e o mecanismo de acción dos cosméticos que se empregan antes e despois da depilación    Si Si              
   CA7.4 Determináronse as vantaxes e os inconvenientes dos cosméticos para eliminar a peluxe    Si No              
   CA7.5 Distinguiuse o xeito de actuar dos cosméticos descolorantes baseándose nos seus principios activos    Si Si              
   CA5.6 Diferenciáronse os principios activos que interveñen na formulación dos fotoprotectores solares  Si   Si              
   CA7.6 Analizouse a composición de cada cosmético empregado en manicura e pedicura  Si   No              
   CA7.7 Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos de manicura, pedicura e tratamentos de mans e pés, en función da súa acción e do servizo estético que se vaia realizar  Si   No              
  CA7.8 Describiuse a composición e o xeito de actuar dos cosméticos empregados para uñas artificiais  Si   Si              
RA8 - Aplica pautas de almacenamento, conservación e manipulación dos cosméticos, para o que identifica as condicións óptimas de uso, e prevén as reaccións adversas que poidan orixina                    
   CA8.1 Recoñecéronse as causas e os factores que producen con máis frecuencia alteracións nos cosméticos   Si Si              
   CA8.2 Relacionáronse as alteracións na composición dos produtos cosméticos cos cambios que se orixinan nas súas características organolépticas    Si No              
   CA8.3 Identificouse o lugar e as condicións óptimas de almacenamento para garantir a correcta conservación dos produtos cosméticos e a organización axeitada do almacén    Si Si              
   CA8.4 Especificáronse as pautas correctas de manipulación dos produtos cosméticos para garantir unhas condicións hixiénico-sanitarias idóneas de aplicación   Si No              
   CA8.5 Analizáronse as consecuencias dunha incorrecta manipulación dos produtos cosméticos   Si Si              
  CA8.6 Describíronse as pautas de recollida dos produtos cosméticos contaminados e/ou alterados, respectando a normativa e o ambie   Si No              
  CA8.7 Identificáronse as reaccións adversas que poidan orixinar os cosméticos, así como os medios para os previr    Si Si              
   CA8.8 Enumeráronse as precaucións que debe seguir o persoal para previr riscos e doenzas profesionais, e evitar contaminacións    Si No              
   CA8.9 Pautouse o xeito de actuar do persoal ante a aparición de reaccións adversas a cosméticos    Si No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: C.M.ESTÉTICA E BELEZA Programacion didáctica do módulo: ESTÉTICA DE MÁNS E PÉS ESTÉTICA DE MÁNS E PÉS
Docente:  ANA BELÉN VÁZQUEZ CASANOVA Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1 -  Determina o proceso de manicura e pedicura, observando a morfoloxía das mans e dos pés, e en relación coas demandas da persoa usuaria.         Envio de material didáctico, pdf, videos…  por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo,traballos prácticos, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado a través da plataforma classroom. Envio de material didáctico, pdf, videos…  por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo,traballos prácticos (a través da plataforma classroom), autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado a través da plataforma classroom. Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os traballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1 - Definíronse os procesos estéticos de manicura e pedicura. Si   Si No Si
  CA1.2 - Estudouse a morfoloxía dos pés e das mans. Si   SI No No
  CA1.3 - Estudáronse as alteracións características da pel das mans e dos pés Si   Si No
  CA1.5 - Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores. Si   Si No
  CA1.6 - Deseñáronse os protocolos para realizar as técnicas estéticas de manicura e pedicura. Si   Si No
  CA1.8 - Coidáronse as medidas estéticas do profesional que realiza estás técnicas. Si   No No
RA2.Identifica a área de traballo e prepara os espazos, os equipamentos, os cosméticos, os aparellos e o profesional para a realización dos procesos de manicura e pedicura.         * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.2 - Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois. Si   Si No Para configurar a nota farase da seguinte forma: o alumnado coas duas  avaliacions aprobadas e tendo en conta que este módulo está planificado para levar a cabo un proceso de avaliación continua e integral, calificarase coa nota obtida na segunda avaliación podendo subir esa notas hasta un 20%   coa entrega das actividades e traballos teórico/prácticos  de reforzo realizadas no periodo correspondente ao terceiro trimestre.  Probas teórico prácticas na medida que sea posible, dos contidos non superados, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e dispóis do estado de alarma 70% da nota. Exames realizados neste trimestre 30% da nota.     Probas teórico/prácticas  con todolos contidos impartidos ata a segunda avaliación, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e despois do estado de alarma 70% da nota , exames realizados neste trimestre 30% .
  CA2.3 - Seleccionáronse os equipamentos, os materiais e os cosméticos. Si   Si No
  CA2.5 - Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela Si   Si No
  CA2.7 - Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de manicura e pedicura Si   Si No
  CA2.9 - Coidouse a imaxe do persoal profesional. Si   No No
  CA2.11 - Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso da estética das mans e dos pés Si   Si No
  CA2.12 - Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos Si   Si No
  CA2.13 - Aplicáronse os métodos máis axeitados de mantemento, desinfección e esterilización da área de traballo para a estética das mans e dos pés Si   Si No
RA3 -  Aplica técnicas de manicura e pedicura seguindo as normas de seguridade e hixiene establecidas.        
  CA3.2 - Seleccionáronse os protocolos de actuación para a realización das técnicas estéticas de manicura e pedicura, aplicando medidas de seguridade e hixiene especificas. Si   Si No
  CA3.3 - Aplicáronse técnicas de desmaquillaxe da lámina ungueal Si   Si No
  CA3.4 - Realizáronse as técnicas de conformación de uñas: corte, arranxo e forma. Si   Si No
  CA3.5 - Limáronse e puíronse as uñas segundo a súa morfoloxía. Si   Si No
  CA3.6 - Aplicáronse as técnicas de acondicionamento e/ou retirada de cutícula Si   Si No
  CA3.7 - Adaptáronse as técnicas de manicura e pedicura ás características e ás necesidades dun usuario masculino. Si   Si No
  CA3.8 - Aplicáronse as técnicas de masaxe, para o que se xustificou a súa secuencia, os seus efectos, as súas indicacións e as súas contraindicacións. Si   Si No
RA4 -  Elabora tratamentos estéticos específicos das mans, os pes e as uñas, integrando no proceso técnicas novas.        
  CA4.1 - Describíronse protocolos específicos de tratamentos para os pés, as mans e as uñas No Si Si Si
  CA4.2 - Identificáronse as técnicas de masaxe específicas. Si   Si No
  CA4.3 - Planificáronse os equipamentos, os medios e os cosméticos empregados nos tratamentos e nas técnicas de manicura e pedicura. No No Si Si
  CA4.4 - Manexáronse os aparellos para os tratamentos específicos: efluvios, ventosas cepillos, pulverizadores, parafina, etc. No No Si Si
  CA4.5 - Utilizáronse os cosméticos específicos segundo os procedementos de uso e medidas hixiénico-sanitarias. Si No Si No
  CA4.6 - Integráronse as técnicas, os aparellos e os cosméticos para realizar os tratamentos estéticos para mans e pés. No No Si Si
RA5 -  Realiza a decoración das uñas combinando técnicas e cosméticos.        
  CA5.3 - Aplicáronse técnicas de maquillaxe mixtas: aerógrafo e pincel. No No No Si
  CA5.4 - Aplicáronse técnicas de maquillaxe con esmaltes: mixtas, de pincel e punzón. Si No Si No
  CA5.5 - Aplicáronse técnicas de maquillaxe con produtos acrílicos. No No Si Si
  CA5.6 - Realizáronse diversos tipos e deseños de maquillaxe de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, floral, marmoreamento e fantasías. Si No Si No
  CA5.7 - Executáronse técnicas de piercing no bordo libre da uña. No No No Si
  CA5.8 - Executáronse técnicas específicas de embelecemento da uña masculina. Si No Si No
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: C.M.ESTÉTICA E BELEZA Programacion didáctica do módulo: TÉCNICAS DE UÑAS ARTIFICIÁIS  
Docente:  ANA BELÉN VÁZQUEZ CASANOVA Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
 RA1. Selecciona o procedemento de elaboración de uñas artificiais en relación co estado
da uña e a morfoloxía dos dedos
        Envio de material didáctico, pdf, videos…  por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo,traballos prácticos, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado a través da plataforma classroom. Envio de material didáctico, pdf, videos…  por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo,traballos prácticos (a través da plataforma classroom), autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado a través da plataforma classroom. Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os traballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1. Definíronse as características estéticas e morfolóxicas das uñas e dos dedos das mans de dos pés. Si   Si  
  CA1.2. Detalláronse as alteracións e as incidencias que inflúen nos procesos de elaboración das uñas artificiais. Si   Si  
  CA1.3. Describíronse as contraindicacións relativas ou absolutas para estas técnicas. Si   Si  
  CA1.4. Clasificáronse os tipos de uñas artificiais (características, procedementos e dos métodos). Si   Si  
  CA1.5. Determinouse a finalidade da aplicación das uñas artificiais Si   Si  
  CA1.6. Sinaláronse criterios de viabilidade para a súa aplicación. Si   Si   * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA1.7. Valorouse a imaxe do persoal nos servizos de estética Si   Si   Para configurar a nota farase da seguinte forma: o alumnado coas duas  avaliacions aprobadas e tendo en conta que este módulo está planificado para levar a cabo un proceso de avaliación continua e integral, calificarase coa nota obtida na segunda avaliación podendo subir esa notas hasta un 20%   coa entrega das actividades e traballos teórico/prácticos  de reforzo realizadas no periodo correspondente ao terceiro trimestre.  Probas teórico prácticas na medida que sea posible, dos contidos non superados, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e dispóis do estado de alarma 70% da nota. Exames realizados neste trimestre 30% da nota.   Probas teórico/prácticas  con todolos contidos impartidos ata a segunda avaliación, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e despois do estado de alarma 70% da nota , exames realizados neste trimestre 30% .
  CA1.8. Aplicáronse os protocolos de recepción. Si   Si  
   CA1.9. Rexistráronse os datos de interese profesional na ficha técnica. Si   Si  
RA2. Prepara o lugar de traballo en condicións de seguridade e hixiene e describe as instalacións, os materiais, os equipamentos e os cosméticos empregados        
   CA2.1. Identificáronse as áreas de traballo para a realización de uñas artificiais e describíronse espazos e sistemas de seguridade Si   Si  
  CA2.2. Describíronse as normas dunha correcta imaxe profesional. Si   Si  
  CA2.3. Identificáronse as normas de comportamento fronte á clientela, compañeiros e compañeiras de traballo e superiores. Si   Si  
  CA2.4. Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial. Si   Si  
  CA2.5. Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela. Si   Si  
  CA2.6. Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento. Si   Si  
   CA2.7. Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de uñas artificiais. Si   Si  
   CA2.8. Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño da profesión de estética. Si   Si  
  CA2.9. Identificáronse os equipamentos para a aplicación de uñas artificiais. Si   Si  
  CA2.10. Escolléronse o tipo e os parámetros do torno, da lámpada UV (velocidade e potencia) e das fresas (forma, grosor e dureza), así como as precaucións para o seu uso. Si   Si   Si
  CA2.11. Organizáronse os materiais, os utensilios e os aparellos para realizar as uñas artificiais: tips, resinas, polímeros, lámpadas UV, torno, fresas, etc. Si   Si   No
  CA2.12. Organizáronse a conservación e o mantemento de utensilios e aparellos. Si   Si  
  CA2.13. Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización. Si   Si  
  CA2.14. Identificáronse os cosméticos específicos para a realización de uñas artificiais, así como a súa orde de aplicación. Si   Si  
  CA2.15. Valorouse a importancia dos equipamentos de protección individual. Si   Si  
  CA2.16. Estudouse a normativa de riscos e protección ambiental. Si   Si  
 RA3. Aplica próteses da uña seguindo o protocolo e individualizando a técnica.        
   CA3.1. Planificouse a acomodación da persoa usuaria con criterios de confortabilidade e seguridade. Si   Si  
  CA3.2. Elixíronse os tips ou os moldes para este proceso. Si   Si  
  CA3.3. Adaptáronse os tips personalizando a súa forma. Si   Si  
  CA3.4. Determináronse os factores que proporcionan unha ancoraxe perfecta do tip. Si   Si  
  CA3.5. Realizáronse os procesos de manicura e pedicura previos á aplicación de uñas artificiáis. Si   Si  
  CA3.6. Realizouse a preparación especifica da uña natural. Si   Si  
  CA3.7. Empregouse a técnica de xel, con e sen lámpada Si   Si  
   CA3.8. Utilizouse a técnica de porcelana con tip. Si   Si  
  CA3.9. Definiuse o proceso de porcelana con molde. Si   Si  
  CA3.10. Aplicáronse uñas artificiais con decoracións incluídas. Si   Si  
 RA4. Decora as uñas artificiais desenvolvendo distintas técnicas.        
  CA4.1. Realizáronse deseños gráficos de maquillaxe para uñas. Si   No  
  CA4.2. Aplicáronse técnicas de maquillaxe con esmalte, pincel e punzón. Si   Si  
  CA4.3. Aplicáronse técnicas de maquillaxe con aerógrafo. No   No  
  CA4.4. Realizáronse técnicas de fantasía: altorrelevo, baixorrelevo e pegado. Si   No  
  CA4.5. Aplicáronse técnicas de piercing no bordo libre da uña. No   No  
  CA4.6. Realizáronse diversos tipos de maquillaxe de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, marmoreamento, florais e fantasías. Si   Si  
 RA5. Mantén a uña artificial efectuando a súa restauración con técnicas de recheo e renovación.        
  CA5.1. Aplicáronse as técnicas previas á restauración de uñas artificiais. Si   Si  
   CA5.2. Recoñeceuse o protocolo de restauración segundo as necesidades da persoa  usuaria. Si   Si  
  CA5.3. Preparouse o lugar de traballo segundo o protocolo. Si   Si  
   CA5.4. Realizáronse as técnicas de restauración das uñas artificiais polo procedemento de recheo. Si   Si  
  CA5.5. Restauráronse as uñas artificiais polo procedemento de renovación. Si   Si  
   CA5.6. Informouse a persoa usuaria acerca das precaucións, os coidados e o mantemento das uñas artificiais. Si   Si  
  CA5.7. Elimináronse de xeito selectivo os residuos xerados durante o proceso. Si   Si  
   CA5.8. Documentouse graficamente, na ficha técnica, o antes e o despois do proceso. No   No  
RA6. Analiza a calidade do proceso aplicando os protocolos establecidos pola empresa.        
  CA6.1. Avaliáronse a calidade, o proceso e os parámetros para observar resultados. Si   Si  
  CA6.2. Definíronse as pautas para realizar o control de calidade da prestación do servizo. Si   Si  
   CA6.3. Avaliáronse os resultados e o grao de satisfacción da persoa usuaria mediante a realización dun cuestionario tipo. No   Si  
  CA6.4. Estableceuse o método de tratamento de queixas. No   Si  
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM Estética e Beleza Programacion didáctica do módulo: FOL  
Docente:  Marcos Lago Castro Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
 UNIDADE FORMATIVA 1: PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS                                                                                               RA1. Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.         Envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1. Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. Si   Si   Si
  CA1.2. Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade  e á saúde das persoas traballadoras. Si   Si   No
  CA1.3. Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais. Si      
  CA1.4. Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente. Si   Si  
   CA1.5. Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores. Si   Si  
  CA1.6. Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de imaxe persoal. Si   Si  
  CA1.7. Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en
materia de prevención de riscos laborais.
Si   Si  
 RA2. Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector de imaxe persoal.         * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1. Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en Estética e Beleza. No Si Si   Para configurar a nota farase da seguinte forma: alumnado coas avaliacions aprobadas farase media aritmética das mesmas e aplicarase un coeficiente mayorativo se entrega os traballos correspondentes de reforzo durante este trimestre Para avaliar estes contidos non superados previamente, a ponderación será a seguinte: A) traballos desenvolvidos antes e despois do estado de alarma 60% da nota , B) exames realizados neste trimestre 40%  ############################
  CA2.2. Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. No Si    
  CA2.3. Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico en estética e Beleza. No Si Si  
  CA2.4. Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico en Estética e Beleza. No Si Si  
  CA2.5. Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado,
relacionado co sector de actividade. 
No Si Si  
RA3. Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.        
  CA3.1. Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa. No Si    
  CA3.2. Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. No Si    
  CA3.3. Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos. No Si Si  
  CA3.4. Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais. No Si Si  
  CA3.5. Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións que se realizarán en caso de emerxencia. No Si Si  
  CA3.6. Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén. No Si Si  
   CA3.7. Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico en Estética e Beleza. No Si Si  
   CA3.8. Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa  do sector de actividade do título. No Si Si  
RA4. Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en Estética e Beleza        
  CA4.1. Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse. No Si Si  
   CA4.2. Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos. No Si    
  CA4.3. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas. No Si    
  CA4.4. Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.  No Si    
  CA4.5. Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade. No Si    
  CA4.6. Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de urxencias. No Si Si  
UNIDADE FORMATIVA 2: EQUIPOS DE TRABALLO, DEREITO DO TRABALLO E E DA SEGURIDADE SOCIAL, E PROCURA DE EMPREGO                                                                                                                                                                                     RA1. Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.        
  CA1.1. Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico en Estética e Beleza e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual. Si   Si  
   CA1.2. Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces. Si   Si  
  CA1.3. Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia
do equipo de traballo.
Si      
  CA1.4. Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas. Si      
  CA1.5. Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo. Si   Si  
  CA1.6. Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo. Si      
  CA1.7. Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros. Si   Si  
RA2. Identifica os dereitos e as obrigas que derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.        
  CA2.1. Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo. Si      
  CA2.2. Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. Si      
  CA2.3. Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. Si      
  CA2.4. Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados colectivos. Si   Si  
  CA2.5. Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. Si   Si  
  CA2.6. Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de técnico en Estética e Beleza. Si   Si  
   CA2.7. Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación vixente para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.        
  CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran. Si      
  CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral. Si   Si  
  CA2.10. Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa. Si   Si  
  CA2.11. Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución. Si   Si  
  CA2.12. Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo. Si   Si  
RA3. Determina a acción protectora do sistema da Seguridade Social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.        
   CA3.1. Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía. Si   Si  
   CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade Social. Si   Si  
  CA3.3. Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.  Si      
  CA3.4. Determináronse as principais prestacións contributivas da Seguridade Social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos. Si   Si  
  CA3.5. Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación po desemprego de nivel contributivo básico.  Si   Si  
RA4. Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.        
   CA4.1. Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais. Si   Si  
  CA4.2. Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do proceso produtivo. Si   Si  
  CA4.3. Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros Estados da Unión Europea. Si   Si  
  CA4.4. Valorouse o principio de non discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo. Si      
  CA4.5. Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico en Estética e Beleza. Si   Si  
  CA4.6. Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.  Si   Si  
  CA4.7. Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico en Estética e Beleza. Si      
  CA4.8. Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego. Si   Si  
  CA4.9. Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título. Si      
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo:  CM Estética e Beleza Programacion didáctica do módulo: Empresa e iniciativa emprendedora  
Docente:    Marcos Lago Castro Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Competencias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
 RA1. Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a creatividade.         Envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado.             Envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1. Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos. SI       Si
   CA1.2. Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social. SI   Si   No
   CA1.3. Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade emprendedora. SI   Si  
  CA1.4. Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de imaxe persoal. SI   Si  
  CA1.5. Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade  emprendedora. SI   Si  
   CA1.6. Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade. SI   Si  
  CA1.7. Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de estética e beleza, que ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial. SI   Si  
  CA1.8. Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa. SI   Si  
RA2. Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.
        * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1. Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial
galego.
SI       Para configurar a nota farase da seguinte forma: alumnado coas avaliacions aprobadas farase media aritmética das mesmas e aplicarase un coeficiente mayorativo se entrega os traballos correspondentes de reforzo durante este trimestre Para avaliar estes contidos non superados previamente, a ponderación será a seguinte: A) traballos desenvolvidos antes e despois do estado de alarma 60% da nota , B) exames realizados neste trimestre 40%  ############################
  CA2.2. Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas SI   Si  
  CA2.3. Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, os aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico  e cultural. SI   Si  
  CA2.4. Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico. SI   Si  
  CA2.5. Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de estética e beleza en función da súa posible localización. SI      
  CA2.6. Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial. SI   Si  
   CA2.7. Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada co peiteado e a cosmética capilar, e describíronse os  principais custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen. SI      
  CA2.8. Identificáronse, en empresas de estética e beleza, prácticas que incorporen valores éticos e sociais. SI   Si  
  CA2.9. Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.  SI      
   CA2.10. Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais. SI   Si  
  CA2.11. Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de estética e beleza, e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial. SI   Si  
  CA2.12. Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de márketing. SI   Si  
RA3. Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.         
  CA3.1. Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial. Si Si    
  CA3.2. Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio. Si Si Si  
  CA3.3. Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de imaxe persoal. Si      
  CA3.4. Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida. Si Si Si  
   CA3.5. Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. Si Si Si  
  CA3.6. Identificáronse os trámites exixidos pola lexislación vixente para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica. Si   Si  
  CA3.7. Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa. Si   Si  
  CA3.8. Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de peiteado e cosmética capilar tendo en conta a súa localización. Si   Si  
   CA3.9. Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións. Si   Si  
RA4. Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e formaliza a documentación.        
  CA4.1. Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas  anuáis. SI   Si  
   CA4.2. Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial
no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa.
SI SI Si  
   CA4.3. Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumos anuais etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada coa estética e beleza, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións anuais). SI Si Si  
  CA4.4. Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de estética e beleza, e describíronse os circuítos que percorre esa documentación na empresa. SI Si Si  
  CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial. SI   Si  
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM Estética e Beleza Programacion didáctica do módulo: Imaxe corporal e hábitos saudables  
Docente:  María José Vidarte Monterroso Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
             
RA 1 Caracteriza a imaxe corporal, identificando a súa estrutura, a súa morfoloxía e as súas proporcións.         Envio de material didáctico, pdf, tarefas pola aula virtual (classroom), pola web do centro,  por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado.  Envio de material didáctico, pdf, tarefas pola aula virtual (classroom), pola web do centro,  por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado.  Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1. Especificáronse as zonas e as posicións anatómicas. Si   No   Si
  CA1.2. Establecéronse os termos de localización a través dos eixes e os planos anatómicos. Si   No   No
  CA1.3. Valorouse o uso de terminoloxía anatomo-fisiolóxica en imaxe persoal. Si   No  
  CA1.4. Establecéronse os parámetros que definen as proporcións corporais e faciais. Si   No  
  CA1.5. Identificáronse os factores que determinan o tipo de constitución corporal. Si   No  
  CA1.6. Medíronse as variables antropométricas que definen os somatotipos. Si   No  
  CA1.7. Identificáronse os tipos de rostro e faccións.
Si   No  
  CA1.8. Identificáronse as desproporcións morfolóxicas que se poden corrixir a través das técnicas de peiteado e estética. Si   No  
ƒRA2. Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal.     No   * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1.Estableceuse a estrutura xerárquica do organismo. Si   Si   Para configurar a nota farase da seguinte forma: alumnado coas avaliacions aprobadas farase media aritmética das mesmas e aplicarase un coeficiente mayorativo  se entrega os traballos correspondentes de reforzo durante este trimestre.  ############################## ############################
  CA2.2. Identificouse a estrutura da célula e as súas funcións. Si   Si  
  CA2.3. Identificáronse os tecidos en relación cos órganos, os aparellos e os sistemas. Si   Si  
  CA2.4. Caracterizouse a anatomía do aparello circulatorio. Si   Si  
  CA2.5.Especificáronse as funcións do sangue e da linfa. Si   Si  
  CA2.6. Identificouse a anatomía e a fisioloxía do aparello respiratorio. Si   Si  
  CA2.7. Especificouse a estrutura dos músculos e dos ósos que permiten o movemento. Si   Si  
  CA2.8. Establecéronse os tipos de movemento corporal. Si   Si  
  CA2.9. Identificáronse os principais grupos musculares. Si   Si  
  CA2.10. Relacionouse a morfoloxía do pé e da man cos tratamentos de manicura e pedicura. Si   Si  
  CA2.11.Identificouse a anatomía e fisioloxía do sistema endócrino. No Si No  
  CA2.12. Determinouse a influencia das hormonas no órgano cutáneo. No Si No  
  CA2.13. Identificouse o mecanismo do sistema nervioso como coordinador e controlador do medio interno e externo. No Si No  
  CA2.14. Identificouse a importancia dos aparellos dixestivo e excretor, así como os procesos fisiolóxicos asociados, no equilibrio do organismo humano. No Si No  
  CA2.15. Identificouse a importancia do aparello reprodutor e os procesos fisiolóxicos asociados no equilibrio do organismo humano, establecendo a súa relación coa imaxe corporal. No Si No  
RA3. Identifica pautas de alimentación e nutrición, e analiza a súa influencia na imaxe corporal e o órgano cutáneo.     No  
  CA3.1. Establecéronse as diferenzas entre alimentación e nutrición. No Si No  
  CA3.2. Especificáronse os nutrientes básicos. No Si No  
  CA3.3. Relacionáronse os nutrientes coa súa función no organismo. No Si No  
  CA3.4. Identificáronse as necesidades nutritivas do organismo para o seu bo funcionamento e en cada etapa da vida. No Si No  
  CA3.5. Recoñecéronse os alimentos que forman parte da pirámide alimentaria. No Si No  
  CA3.6. Valorouse a importancia da auga na saúde en xeral e na hidratación cutánea en particular. No Si No  
  CA3.7.Valorouse a influencia dunha dieta equilibrada na saúde e na imaxe corporal. No Si No  
  CA3.8. Identificáronse as medidas para previr o sobrepeso e a obesidade. No Si No  
  CA3.9.Identificáronse as principais desordes alimentarias que afectan imaxe persoal, así como as medidas para as previr. No Si No  
  CA3.10. Identificáronse as medidas alimentarias para a prevención de doenzas. No Si No  
RA4. Promove hábitos de vida saudables en relación cos procesos de imaxe persoal.     No  
  CA4.1. Identificáronse os parámetros que definen o concepto de vida saudable. No Si No  
  CA4.2. Xustificouse o exercicio físico e o sono no aspecto persoal. No Si No  
  CA4.3. Identificáronse os efectos, xerais e sobre a pel, producidos polo consumo de tabaco e alcohol. No Si No  
  CA4.4. Xustificouse a importancia da prevención da drogodependencia. No Si No  
  CA4.5. Xustificouse a importancia da prevención das doenzas de transmisión. No Si No  
  CA4.6. Relacionáronse as medidas de hixiene persoal coa súa repercusión no ámbito profesional. No Si No  
  CA4.7. Relacionouse a prevención do cancro cos hábitos de vida saudable. No Si No  
RA5. Selecciona os métodos de hixiene e desinfección, en relación co risco de infeccións e infestacións do material.     No  
  CA5.1. Establecéronse as condicións necesarias para o desenvolvemento microbiano. No No No  
  CA5.2. Identificáronse os tipos de microorganismos. No No No  
  CA5.3. Estableceuse a diferenza entre infección e infestación. No No No  
  CA5.4. Caracterizáronse as infeccións e infestacións máis importantes no ámbito da imaxe persoal. No No No  
  CA5.5. Especificáronse as etapas da cadea epidemiolóxica. No No No  
  CA5.6. Relacionáronse as técnicas de imaxe persoal (tatuaxes, piercing, rasurado, etc.) cos seus riscos potenciais. No No No  
  CA5.7. Valorouse a orde, a limpeza e a desinfección das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. No No No              
  CA5.8. Identificáronse e aplicáronse os métodos de limpeza, desinfección e esterilización. No No No              
  CA5.9. Valorouse a importancia de establecer procedementos e manuais de boas prácticas para unha axeitada hixiene, desinfección e esterilización de utensilios, equipamentos e instalacións. No No No              
  CA5.10. Relacionáronse os métodos de tratamentos de residuos cos riscos biolóxicos que poidan producir. No No No              
  CA5.11. Aplicáronse as normas establecidas para a eliminación de residuos. No No No              
RA6. Determina hábitos de seguridade para previr doenzas profesionais, e identifica os riscos asociados e as medidas para os previr.                                                                                                                                                                                                                                                              
CA6.1. Identificáronse os riscos inherentes á actividade e as doenzas profesionais asociadas. No No No
CA6.2. Relacionáronse os riscos coas causas máis frecuentes de accidentes nos establecementos de imaxe persoal. No No No
CA6.3. Determináronse as medidas de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións técnicas. No No No
CA6.4.Valorouse a importancia dunha boa hixiene postural para evitar lesións derivadas da práctica profesional. No No No
CA6.5. Prevíronse medidas de prevención específicas na clientela durante a prestación no ámbito da imaxe persoal. No No No
CA6.6. Recoñecéronse as condicións dos espazos de traballo para evitar riscos profesionais. No No No
  CA6.7. Relacionáronse as medidas de protección individual do profesional coa actividade que vaia desenvolver. No No No  
CA6.8. Aplicáronse técnicas de primeiros auxilios en reaccións adversas e accidentes. No No No
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM ESTÉTICA E BELEZA Programacion didáctica do módulo: Actividades en cabina de estética  
Docente:  Cristina Ferreiro Muñiz Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1.Recoñece a estrutura dunha cabina de estética creada na aula describindo espazos, normas de comportamento e protocolo de atención á clientela. Si   Si   Envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1. Identificáronse as instalacións onde se realizan os procesos de actividades básicas. Si      
  CA1.2. Deseñouse unha cabina de estética distribuíndo espazos, moblaxe, aparellos e tipo de ambiente para a realización de cada unha das actividades básicas. Si      
  CA1.3. Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional. Si      
  CA1.4. Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela. Si      
  CA1.5. Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento. Si      
  CA1.6. Analizáronse correctamente as demandas e as necesidades da clientela mediante entrevista ou cuestionario apropiado. si      
  CA1.7. Caracterizáronse as posicións ergonómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela nos procesos de actividades básicas si      
  CA1.8. Identificouse a área de hixiene e desinfección como lugar fundamental dentro da cabina. si      
  CA1.9. Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis adecuados para os equipamentos, os materiais e os utensilios utilizados nas actividades básicas. si      
Ra2.Realiza actividades derivadas da acción comercial integrando as operacións e os medios técnicos necesarios   si   Si  
          * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1. Púxose a punto o almacén seguindo criterios de orde, limpeza, temperatura, humidade, etc. si       Para configurar a nota farase da seguinte forma: o alumnado coas duas  avaliacions aprobadas e tendo en conta que este módulo está planificado para levar a cabo un proceso de avaliación continua e integral, calificarase coa nota obtida na segunda avaliación podendo subir esa notas hasta un 20%   coa entrega das actividades e traballos teórico/prácticos  de reforzo realizadas no periodo correspondente ao terceiro trimestre.  Probas teórico prácticas na medida que sea posible, dos contidos non superados, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e dispóis do estado de alarma 70% da nota. Exames realizados neste trimestre 30% da nota.   Probas teórico/prácticas  con todolos contidos impartidos ata a segunda avaliación, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e despois do estado de alarma 70% da nota , exames realizados neste trimestre 30% .
  CA2.2. Clasificáronse e ordenáronse os materiais e os cosméticos segundo o seu ámbito de aplicación e as condicións de conservación. si      
  CA2.3. Realizáronse supostos prácticos de control e xestión de almacén coa formalización de pedidos a empresas distribuidoras. si      
  CA2.4. Deseñáronse técnicas de desenvolvemento comercial: de merchandising, promocionais, publicitarias, etc. si      
  CA2.5. Realizáronse técnicas de empaquetado e embalaxe dentro da actividade comercial. no      
  CA2.6. Utilizáronse documentación informativa e bibliografía especializada como elementos de consulta e apoio para actualizarse e formarse de xeito continuo. si      
  CA2.7. Especificáronse os datos que cómpre ter en conta para a elaboración dunha ficha técnica integral. si      
  CA2.8. Recoñecéronse os tipos de sistemas de arquivamento de datos da clientela, produtos e provedores/as, tendo en conta a normativa de protección de datos.        
  CA2.9. Analizáronse as aplicacións e utilidades das TIC para a xestión e a organización dunha cabina de estética. si      
RA3.Executa tratamentos de hidratación facial e corporal coordinando os medios estéticos:cosméticos, aparellos e masaxe si   Si  
  CA3.1. Identificáronse os factores que afectan o grao de deshidratación da pel. si      
  CA3.2. Realizouse a análise das alteracións da hidratación cos métodos adecuados si      
  CA3.3. Determinouse o grao de deshidratación da pel para recomendar o tratamento máis adecuado si      
  CA3.4. Seleccionáronse os cosméticos e os aparellos adecuados para o tratamento de hidratación da pel. si      
  CA3.5. Programáronse os parámetros dos equipamentos eléctricos básicos empregados no tratamento de hidratación da pel. si      
  CA3.6. Aplicáronse os aparellos indicados. si      
  CA3.7. Seleccionáronse as técnicas de masaxe estética. si      
  CA3.8. Coordináronse técnicas manuais, cosmetolóxicas e equipamentos no tratamento de hidratación da pel.        
  CA3.9. Realizáronse os tratamentos de hidratación superficial e profunda. si      
RA4.Coordina servizos estéticos secuenciando e aplicando os protocolos establecidos si   Si  
  CA4.1. Xustificáronse o servizo estético proposto e a secuencia do proceso que cómpre seguir. si      
  CA4.2. Informouse a persoa usuaria sobre os servizos que lle van prestar e o tempo aproximado que se vai investir na súa realización. si      
  CA4.3. Preparouse a cabina segundo o servizo que se vai realizar si      
  CA4.4. Empregáronse as medidas de protección específicas que se requiren en cada servizo. si      
  CA4.5. Informouse a persoa usuaria acerca do proceso que se vai seguir e das sensacións que vai percibir durante a aplicación das técnicas. si      
  CA4.6. Seguiuse o protocolo establecido en cada servizo estético. si      
  CA4.7. Aplicáronse os procesos dos servizos estéticos no tempo estimado. si      
  CA4.8. Traballouse en equipo coordinando os procesos. si      
RA5.Avalia e valora os resultados dos servizos de estética e propóñense medidas de corrección si   si  
  CA5.1. Identificáronse os aspectos que cómpre avaliar por ser determinantes na calidade do servizo prestado. si      
  CA5.2. Identificáronse as principais causas que poden dar lugar a deficiencias no servizo prestado. si      
  CA5.3. Formuláronse preguntas tipo que permiten detectar o grao de satisfacción da clientela, tanto polo resultado final obtido como pola atención persoal recibida. Si      
  CA5.4. Propuxéronse medidas correctoras para mellorar os servizos prestados e o grao de satisfacción das persoas usuarias. si      
  CA5.5. Realizáronse supostos prácticos de valoración dos resultados. no      
  CA5.6. Identificouse o proceso que cómpre seguir ante unha reclamación. si      
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: 1º CICLO MEDIO DE ESTÉTICA E BELEZA Programacion didáctica do módulo: TÉCNICAS DE HIXIENE FACIAL E CORPORAL  
Docente:  María Cristina Ferreiro Muñiz Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1. Identifica o tipo de pel, aplicando técnicas de exploración, e rexistra os datos obtidos.         Envio de material didáctico, pdf, videos…  por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo,traballos prácticos (a través da plataforma classroom), autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado a través da plataforma classroom. Envio de material didáctico, pdf, videos…  por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo,traballos prácticos (a través da plataforma classroom), autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado a través da plataforma classroom. Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1. Preparouse o espazo de traballo e os utensilios, os aparellos e os materiais necesarios para os procesos de hixiene facial e corporal. Si   No No Si
  CA1.2. Identificarónse as fases de atención á clientela segundo os protocoles establecidos. Si   No No No
  CA1.3 Acomodouse e protexeuse o modelo na posición anatómica axeitada en condicion de seguridade e benestar. Si   Si No
  CA1.4 Realizouse unha entrevista ou un cuestionario para recoller datos de interese como hábitos de vida, cosméticos utilizados, reacción ao sol e aos axentes climáticos. Si   Si No
  CA1.5. Identificáronse os equipamentos, os métodos e as técnicas de exploración para realizar o estudo da pel. Si   Si No
  CA1.6. Precisáronse os factores internos e externos que determinan o estado da pel. Si   No No
  CA1.7. Identificáronse as alteracións da pel que inflúen nos procesos de hixiene facial e corporal. Si   Si No
  CA1.8. Valoráronse as alteracións da pel que son obxecto de tratamento por diferentes profesionais. Si   Si No
  CA1.9. Utilizáronse os medios e os aparellos de diagnóstico para observar o estado da pel e posibles alteracións. Si   Si No
  CA1.10. Identificouse o tipo de pel segundo parámetros como a emulsión epicutánea, o grosor da pel, a vascularización, etc.        
              CA1.10.1  Identificouse o tipo de pel segundo parámetros como a emulsión epicutánea, o grosor da pel, a vascularización, etc. Si   Si No
              CA1.10.2 Identificouse o tipo de pel segundo parámetros como a emulsión epicutánea, o grosor da pel, a vascularización, etc. Si   Si Si
  CA1.11. Rexistráronse os datos obtidos na ficha técnica. Si   Si No
  CA1.12. Realizouse o diagnóstico profesional, a partir da análise e a da valoración dos datos obtidos.        
               CA1.12.1  Realizouse o diagnóstico profesional, a partir da análise e a da valoración dos datos obtidos. Si   Si No
              CA1.12.2 Realizouse o diagnóstico profesional, a partir da análise e a da valoración dos datos obtidos. Si   si Si
ƒRA2. Establece a técnica de hixiene máis axeitada valorando as necesidades da persoa
usuaria, as características, e as condicións da pel, para o que selecciona cosméticos,
equipamentos e utensilios.
        * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1. Identificáronse as necesidades da persoa usuaria para adecuar as técnicas de hixiene facial e corporal. Si   No No Para configurar a nota farase da seguinte forma: o alumnado coas duas  avaliacions aprobadas e tendo en conta que este módulo está planificado para levar a cabo un proceso de avaliación continua e integral, calificarase coa nota obtida na segunda avaliación podendo subir esa notas hasta un 20%   coa entrega das actividades e traballos teórico/prácticos  de reforzo realizadas no periodo correspondente ao terceiro trimestre.  Probas teórico prácticas na medida que sea posible, dos contidos non superados, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e dispóis do estado de alarma 70% da nota. Exames realizados neste trimestre 30% da nota.   Probas teórico/prácticas  con todolos contidos impartidos ata a segunda avaliación, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e despois do estado de alarma 70% da nota , exames realizados neste trimestre 30% .
  CA2.2. Analizáronse as fases dun proceso de hixiene facial ou corporal. Si   Si No
  CA2.3. Xustificouse a técnica de hixiene elixida a secuencia do proceso. Si   Si No
  CA2.4. Desinfectáronse e/ou esterilizáronse os utensilios, os materiais e os accesorios segundo o contaminante e as súas características. Si   Si No
  CA2.5. Identificáronse e seleccionáronse os cosméticos que se vaian empregar nahixiene facial ou corporal, en función do tipo e do estado da pel. Si   Si No
  CA2.6. Identificáronse e seleccionáronse os aparellos, os utensilios e os materiais axeitados para a realización da hixiene facial e/ou corporal. Si   Si No
  CA2.7. Dispuxéronse os materiais, os cosméticos, os utensilios e os aparellos de xeito ordenado para facilitar a súa utilización. Si   No No
  CA2.8. Revisáronse os aparellos que se vaian empregar, e verificouse que se achen en óptimas condicións de seguridade e hixiene. Si   No No
RA3. Realiza as operacións técnicas de desmaquillaxe e exfoliación mecánica e/ou química, seguindo as indicacións e as pautas de utilización de cosméticos e aparellos específicos.        
  CA3.1. Describíronse as fases de desmaquillaxe e exfoliación da pel, en relación cos produtos e os aparellos que se vaian utilizar. Si   Si No
  CA3.2. Desmaquillouse a área periocular, as pestanas e os beizos coas técnicas e os cosméticos máis adecuados ás características e á sensibilidade da zona. Si   Si No
  CA3.3. Desmaquillouse o rostro, o pescozo e o escote cos cosméticos específicos, adaptando as manobras á zona. Si   Si No
  CA3.4. Elixiuse o cosmético exfoliante axeitado, en función das características e do estado da pel. Si   Si No
  CA3.5. Aplicouse e retirouse o cosmético exfoliante con técnicas manuais segundo a súa forma cosmética as instrucións de fábrica. Si   Si No
  CA3.6. Realizouse a exfoliación con aparellos de efecto mecánico, segundo as súas indicacións e as súas pautas de utilización. Si   Si No
RA4. Aplica manobras de masaxe estética específica adaptando os parámetros ás características
de cada zona e aos efectos pretendidos.
       
  CA4.1. Verificouse que non existan alteracións na zona que se vaia tratar, que desaconsellen a realización de técnicas de masaxe. Si   Si No
  CA4.2. Describíronse as manobras de masaxe estética axeitadas aos procesos de hixiene facial e corporal. Si   Si No
  CA4.3. Preparouse a pel e aplicouse o produto axeitado para realizar a masaxe. Si   Si Si
  CA4.4. Seleccionáronse as manobras de masaxe estética, para os procesos de hixiene facial e corporal, segundo o estado da pel da clientela. Si   Si Si
  CA4.5. Aplicáronse as manobras de masaxe estética específica de xeito secuenciado. Si   Si Si
  CA4.6. Adaptáronse as mans segundo a rexión anatómica que se trate. Si   Si Si
  CA4.7. Axustáronse os parámetros de tempo, ritmo, intensidade e dirección aos efectos pretendidos e ás características da pel. Si   Si Si
  CA4.8. Mantívose o contacto coa pel da persoa usuaria durante a aplicación da masaxe. Si   Si Si
RA5.  Executa técnicas de hixiene facial e corporal integrando cosméticos e medios técnicos
e manuais, e asesora a persoa usuaria sobre hábitos de hixiene, cosméticos máis
axeitados e pautas de utilización.
       
  CA5.1. Seleccionáronse as técnicas de hixiene facial e corporal de acordo coas necesidades e as demandas da persoa usuaria. Si   Si No
  CA5.2. Informouse a persoa usuaria acerca das fases do proceso de hixiene facial ou corporal que se lle vaian aplicar. Si   No No
  CA5.3. Preparouse a pel coas técnicas específicas, os cosméticos, os aparellos de calor seca ou húmida e a masaxe para facilitar a súa hixiene, segundo as súas características e as súas necesidades. Si   Si No
  CA5.4. Realizouse a extracción de espiñas (nos casos que cumpra) cos produtos, os utensilios e os medios axeitados ás condicións e ao estado da pel, extremando as medidas de hixiene. Si   Si No
  CA5.5. Aplicáronse axeitadamente os cosméticos e os aparellos nos procesos de hixiene facial e corporal, segundo as características e a sensibilidade da persoa usuaria e as especificacións de fábrica. Si   Si Si
  CA5.6. Finalizouse no tempo apropiado o tratamento de hixiene facial e corporal, utilizando as técnicas axeitadas para relaxar, calmar, hidratar e protexer. Si   Si No
  CA5.7. Utilizáronse medidas de hixiene e equipamentos de protección persoal en todo o proceso. Si   Si No
  CA5.8. Realizouse o asesoramento posterior ao tratamento referente aos cosméticos e ás pautas de hixiene en distintos estados fisiolóxicos. Si   No No
  CA5.9. Efectuouse o asesoramento acerca da importancia dos hábitos de vida saudable e a súa influencia no estado da pel. Si   No No
  CA5.10. Rexistráronse na ficha técnica da persoa usuaria os cosméticos e as técnicas empregadas, así como as posibles incidencias, para mellorar posteriores traballos. Si   Si No
RA6. Valora os resultados obtidos aplicando criterios de calidade.        
  CA6.1. Determináronse os criterios que definen un servizo óptimo de hixiene facial e corporal. No Si No No            
  CA6.2. Identificáronse as principais causas que poden dar lugar a deficiencias nas técnicas de hixiene facial e corporal. No Si No No
  CA6.3. Valoráronse os resultados obtidos. No Si No No
  CA6.4. Aplicáronse técnicas para detectar o grao de satisfacción nos procesos de hixiene facial e corporal. No Si No No
  CA6.5. Identificáronse as posibles medidas de corrección. No Si No No
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM Estética e beleza Programacion didáctica do módulo: MAQUILLAXE  
Docente:  María Cristina Ferreiro Muñiz Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compencias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1 - Determina a morfoloxía e as características cromáticas do rostro, tendo en conta a súa relación co deseño e a cor das correccións         Envio de material didáctico, pdf, videos…  por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo,traballos prácticos (a través da plataforma classroom), autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado a través da plataforma classroom. Envio de material didáctico, pdf, videos…  por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo,traballos prácticos (a través da plataforma classroom), autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado a través da plataforma classroom. Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
   CA1.1 Simuláronse recepcións de persoas usuarias, con valoración da cortesía, o respecto, a empatía e a discreción. Si   Si No
   CA1.2 Elaboráronse fichas técnicas utilizando aplicacións informáticas durante a xestión de datos persoais, e morfolóxicos e fisiopatolóxicos do rostro Si Si No No
  CA1.3 Definíronse as formas do óvalo e os perfís Si   Si No
   CA1.4 Describíronse os tipos de frontes, cellas, ollos, narices, beizos e queixos  Si   Si No
   CA1.5 Propuxéronse cambios de imaxe facial aplicando técnicas de visaxismo: liñas,  volumes, claroscuro e contribución do peiteado Si   Si No
   CA1.6 Aplicáronse os sistemas de identificación das demandas, os gustos e as necesidades da clientela Si   No No
  CA1.7 Realizáronse deseños gráficos de distintos tipos de óvalos e faccións  Si   Si No
   CA1.8 Deseñáronse as correccións adaptadas ás características do rostro: delineamento, sombras nos ollos e claroscuro na fronte, no nariz, no queixo e no óvalo Si Si Si No
RA2 - Selecciona a gama de cores que se deben empregar na maquillaxe, efectuando probas de cosméticos, colorido e iluminación sobre bosquexos e modelos          * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1 Analizouse a relación entre a iluminación e a elección dos cosméticos de maquillaxe Si Si Si No
Para configurar a nota farase da seguinte forma: o alumnado coas duas  avaliacions aprobadas e tendo en conta que este módulo está planificado para levar a cabo un proceso de avaliación continua e integral, calificarase coa nota obtida na segunda avaliación podendo subir esa notas hasta un 20%   coa entrega das actividades e traballos teórico/prácticos  de reforzo realizadas no periodo correspondente ao terceiro trimestre. 

Probas teórico prácticas na medida que sea posible, dos contidos non superados, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e dispóis do estado de alarma 70% da nota. Exames realizados neste trimestre 30% da nota. 
  
Probas teórico/prácticas  con todolos contidos impartidos ata a segunda avaliación, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e despois do estado de alarma 70% da nota , exames realizados neste trimestre 30% .
  CA2.2 Establecéronse factores que caracterizan a harmonía do rostro e a súa relación coas cores de maquillaxe Si   No No
  CA2.3 Estudáronse as regras de harmonía e contraste para a aplicación dos cores en maquillaxe Si   Si No
  CA2.4 Practicáronse probas de cor en zonas concretas para comprobar a influencia da iluminación Si   No No
  CA2.5 Efectuáronse mesturas de cor para obter as tonalidades desexadas segundo a teoría da cor e da luz Si   Si No
  CA2.6 Debuxáronse bosquexos coa maquillaxe e o colorido propostos  Si Si Si No
  CA2.7 Relacionáronse as características da maquillaxe con cada época histórica  Si Si Si No
RA3 - Propón e executa cambios en cellas e pestanas utilizando as técnicas de depilación, tinguidura, permanente e/ou aplicación de pestanas postizas        
  CA3.1 Protexeuse a roupa e os ollos da clientela durante o proceso  Si   Si No
  CA3.2 Estudouse a morfoloxía das cellas e relacionouse coas expresións e co tipo de rostro e de ollos da persoa Si   Si No
  CA3.3 Propuxéronse os cambios de cor, densidade e forma da cella  Si   Si No
  CA3.4 Valorouse a viabilidade de realizar técnicas de tinguidura, permanente e aplicación de pestanas postizas Si   Si No
  CA3.5 Realizouse a proba de sensibilidade anterior á aplicación de produtos onduladores de pestanas e colorantes de cellas e pestanas Si   Si No
  CA3.6 Plasmáronse con éxito as propostas anteriores en casos prácticos  Si   Si No
  CA3.7 Derivouse a diferentes profesionais no caso de cumprir aplicar procedementos de micropigmentación de cellas Si   No No
  CA3.8 Realizáronse as operacións de limpeza, desinfección e esterilización dos utensilios empregados utilizando o método máis axeitado a cada tipo de material Si   Si No
RA4 - Prepara o espazo de traballo, os cosméticos e os utensilios, e xustifica o procedemento seguido        
  CA4.1 Definíronse as características dunha cabina de maquillaxe e os requisitos particulares que debe cumprir en aspectos de luminosidade Si   No No
  CA4.2 Valorouse a utilización de materiais dun só uso en determinados procesos, como medida de seguridade e hixiene Si   No No
  CA4.3 Relacionáronse as texturas de produtos decorativos co tipo de pel que se vaia maquillar Si   Si No
  CA4.4 Describíronse os tipos, a utilidade, a función e a aplicación de cosméticos axeitados ás tipoloxías cutáneas, para antes, durante e despois da maquillaxe Si   Si No
  CA4.5 Especificouse como se deben manipular as maquillaxes, as barras de beizos, os lapis de ollos e as máscaras de pestanas para evitar infeccións cruzadas Si   Si No
  CA4.6 Describiuse o uso, a finalidade e o manexo dos utensilios e os accesorios (pinceis, esponxas, espátulas, bastóns de algodón, etc.) Si   Si No
  CA4.7 Describiuse a utilidade, o funcionamento, o manexo e a limpeza do aerógrafo de maquillaxe Si   Si No
  CA4.8 Detalláronse as propiedades e as particularidades dos cosméticos e da maquillaxe con aerógrafo Si   Si No
  CA4.9 Explicáronse as normas de seguridade e hixiene para os aparellos de aerografía  Si   Si No
RA5 - Executa protocolos de maquillaxe personalizados para diversos actos sociais, e razoa o procedemento e a secuencia.        
  CA5.1 Definíronse e realizáronse as accións de preparación da pel previas á execución da  maquillaxe Si   Si No
  CA5.2 Aplicáronse os cosméticos correctores para disimular pequenas alteracións e neutralizar as imperfeccións Si   Si No
  CA5.3 Describíronse os criterios de selección e aplicación de fondos de maquillaxe  Si   Si No
  CA5.4 Realizáronse as técnicas de maquillaxe de delineamento, esfumado, resalte, etc  Si   Si No
  CA5.5 Fixouse o fondo de maquillaxe mediante os tipos de cosmético (pos, fixadores en aerosol, etc.) Si   Si No
  CA5.6 Aplicáronse os cosméticos decorativos (sombras de ollos, delineadores, perfiladores labiais e coloretes) e realizáronse as correccións necesarias Si   Si No
  CA5.7 Efectuáronse maquillaxes faciais axeitadas ás circunstancias sociais e ás  características do rostro Si Si Si No
  CA5.8 Efectuáronse maquillaxes faciais para actos sociais e eventos  No   Si Si
  CA5.9 Elaboráronse maquillaxes de fantasía faciais adaptadas a diversos actos sociais Si   Si No
  CA5.10 Desenvolvéronse as técnicas de limpeza, desinfección e esterilización dos utensilios empregados no proceso, segundo o seu tipo e as súas características Si   Si No
  CA5.11 Elimináronse de xeito selectivo os residuos xerados durante o proceso  No   No Si
RA6 - Asesora a persoa usuaria en cosmética e técnicas de maquillaxe tendo en conta os parámetros que definen a calidade do servizo         
  CA6.1 Proporcionáronselle á persoa usuaria pautas de uso e referencias sobre os produtos  cosméticos decorativos máis convenientes á súa pel e ao seu estilo No   No Si
  CA6.2 Elaboráronse protocolos de asesoramento de maquillaxe segundo os estilos  No SI No Si
  CA6.3 Realizáronse fichas para analizar o resultado do servizo, con valoración da  satisfacción da persoa usuaria No   No Si
  CA6.4 Detectáronse as desviacións respecto aos resultados esperados e analizáronse as súas posibles causas No   No Si
  CA6.5 Avaliouse o servizo e propuxéronse medidas de mellora No   No Si
  CA6.6 Utilizouse unha linguaxe técnica no asesoramento No SI No Si
  CA6.7 Proporcionáronse pautas para a mellora e a duración da maquillaxe No   No Si
  CA6.8 Establecéronse protocolos para tratar as suxestións No   No Si
  CA6.9 Aplicáronse medidas de seguridade e hixiene en todo o proceso de maquillaxe  No SI No Si
  CA6.10 Recoñeceuse a importancia dunha correcta imaxe profesional  No SI No Si
  CA6.11 Establecéronse as normas de comportamento fronte á clientela, compañeiros compañeiras de traballo e superiores No   No Si
  CA6.12 Describíronse as pautas para a recepción e atención á clientela no proceso de  maquillaxe No   No Si
  CA6.13 Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de maquillaxe No   No Si
  CA6.14 Valorouse o uso de materiais dun só uso en determinados procesos, como medida de seguridade e hixiene No   No Si
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: Estética e Beleza Programacion didáctica do módulo: Estética de mans e pés Depilación mecánica e decoloración da peluxe
Docente:  Ana Belén Vázquez Casanova Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1.Prepara o espazo de traballo aplicando normas establecidas de mantemento e hixiene de equipamentos de depilación e xustifica o procedemento     Si   Envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1. Asociáronse os espazos básicos onde se van desenvolver as actividades con cada proceso. Si       Si
  CA1.2. Relacionáronse os equipamentos e os utensilios coas técnicas de eliminación ou disimulación da peluxe. Si       No
  CA1.3. Estudáronse as medidas de protección e seguridade do persoal e das persoas usuarias. Si      
  CA1.4. Valorouse a importancia da utilización de material dun só uso Si      
  CA1.5. Mantivéronse as instalacións en condicións óptimas de hixiene. Si      
  CA1.6. Controlouse o funcionamento e o bo estado dos equipamentos e dos aparellos. Si      
  CA1.7. Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor, olor, etc.) como factor de calidade do servizo. Si      
  CA1.8. Sinalouse a importancia da hixiene postural e a ergonomía para previr lesións óseas, circulatorias e musculares. Si      
  CA1.9. Aplicáronse as normas de control e almacenamento. Si      
  CA1.10. Ordenouse e controlouse o almacén da área de depilación No      
  CA1.11. Rexeitáronse materiais e produtos non adecuados, caducados ou en mal estado e xestionouse convenientemente a súa eliminación. No      
  CA1.12. Aplicáronse os métodos de limpeza, desinfección e/ou esterilización necesarios Si      
  CA1.13. Determináronse as medidas adecuadas para actuar en caso de riscos imprevistos Si      
RA2.Realiza a análise estética aplicando os protocolos establecidos para o proceso de depilación e decoloración da peluxe Si   Si   * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1. Utilizáronse as técnicas de comunicación na fase de toma de datos. Si       Para configurar a nota farase da seguinte forma: o alumnado coas duas  avaliacions aprobadas e tendo en conta que este módulo está planificado para levar a cabo un proceso de avaliación continua e integral, calificarase coa nota obtida na segunda avaliación podendo subir esa notas hasta un 20%   coa entrega das actividades e traballos teórico/prácticos  de reforzo realizadas no periodo correspondente ao terceiro trimestre.  Probas teórico prácticas na medida que sea posible, dos contidos non superados, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e dispóis do estado de alarma 70% da nota. Exames realizados neste trimestre 30% da nota.   Probas teórico/prácticas  con todolos contidos impartidos ata a segunda avaliación, ou entrega de traballos requeridos. Ponderación: Traballos desenvolvidos antes e despois do estado de alarma 70% da nota , exames realizados neste trimestre 30% .
  CA2.2. Explicáronse as normas deontolóxicas que se deben cumprir para manter a confidencialidade da persoa usuaria Si      
  CA2.3. Describíronse as aptitudes fundamentais para o desenvolvemento das actividades de depilación e descoloración da peluxe Si      
  CA2.4. Definíronse as actitudes e os principios básicos que debe adoptar o persoal profesional de estética e beleza Si      
  CA2.5. Realizáronse medidas de atención á clientela. Si      
  CA2.6. Avaliáronse as características do pelo e da peluxe Si      
  CA2.7. Determináronse alteracións do sistema piloso susceptibles destes tratamentos. Si      
  CA2.8. Diferenciáronse alteracións cutáneas e vasculares con repercusión en depilación Si      
  CA2.9. Interpretouse a demanda para corrixir alteracións estéticas causadas pola peluxe. Si      
  CA2.10. Identificáronse reaccións adversas provocadas pola depilación e a descoloración da peluxe. Si      
  CA2.11. Rexistráronse na ficha técnica os datos máis salientables para estes procesos, como a distribución e as características da peluxe Si      
  CA2.12. Detalláronse as indicacións e as contraindicacións destes tratamentos. Si      
  CA2.13. Adoptáronse actitudes e calidades profesionais como pulcritude, destreza manual, gusto estético, amabilidade, responsabilidade, organización, rapidez de reflexos, etc Si      
  CA2.14. Identificáronse os tipos de cellas. Si      
  CA2.15. Estableceuse a relación entre as cellas e o tipo de rostro. Si      
RA3.Selecciona procedementos de depilación e decoloración da peluxe tendo en conta a relación entre as propiedades de cada técnica e as necesidades da persoa usuaria Si   Si  
  CA3.1. Definíronse a terminoloxía e as técnicas de depilación e epilación Si      
  CA3.2. Diferenciáronse os métodos de depilación polas súas características ou forma de aplicación. Si      
  CA3.3. Seleccionáronse os métodos segundo a zona corporal e as características da pel ou do pelo que se vaia tratar. Si      
  CA3.4. Determinouse a utilización dos métodos de descoloración segundo características da pel e do pelo onde se vaia aplicar Si      
  CA3.5. Identificáronse as propiedades, o modo de utilización e a presentación dos cosméticos depilatorios. Si      
  CA3.6. Describíronse as técnicas actuais de depilación mecánica. Si      
  CA3.7. Describíronse as técnicas de depilación utilizadas a través da historia. Si      
  CA3.8. Describíronse os aparellos utilizados en depilación con cera quente, morna e fría, indicando as pautas para a súa correcta utilización e conservación. Si      
  CA3.9. Clasificáronse os utensilios, os equipamentos e os aparellos para a depilación mecánica. Si      
  CA3.10. Identificáronse os cosméticos de utilización anterior e posterior á depilación, as súas propiedades e a forma de aplicación Si      
  CA3.11. Describíronse as propiedades, a presentación e o modo de aplicación dos retardadores do crecemento da peluxe. Si      
RA4.Executa técnicas de depilación mecánica, para o cal selecciona o procedemento Si   Si  
  CA4.1. Preparouse a zona de aplicación antes do tratamento. Si      
  CA4.2. Adaptáronse os protocolos de depilación facial e corporal para cada zona tendo en conta as súas características Si      
  CA4.3. Efectuouse a depilación con cera quente, para o cal se comprobou que a súa temperatura e viscosidade sexan as axeitadas Si      
  CA4.4. Realizouse a depilación con cera morna utilizando bandas de papel ou tecido e espátulas ou roletes. Si      
  CA4.5. Efectuouse a depilación por avulsión con pinzas. Si      
  CA4.6. Executouse o proceso no tempo establecido Si      
  CA4.7. Finalizouse o tratamento utilizando produtos posdepilación e manobras manuais. Si      
  CA4.8. Valoráronse posibles efectos posteriores á depilación. Si      
RA5.Executa técnicas de descoloración da peluxe utilizando os produtos adecuados Si   Si  
  CA5.1. Realizouse a proba de sensibilidade cutánea previa ao proceso de descoloración. Si      
  CA5.2. Valoráronse as indicacións e as contraindicacións do tratamento. Si      
  CA5.3. Preparouse o persoal profesional e a clientela cos equipamentos de protección individual e colectiva Si      
  CA5.4. Determinouse a cor da peluxe. Si      
  CA5.5. Preparouse a zona antes do tratamento Si      
  CA5.6. Seleccionouse o produto adecuado para a descoloración. Si      
  CA5.7. Axustáronse as proporcións e as concentracións dos axentes oxidantes e alcalinizantes segundo a zona que se vai descolorar Si      
  CA5.8. Controlouse o tempo adecuado para a reacción esperada. Si      
  CA5.9. Explicouse o proceso químico polo cal se produce a descoloración. Si      
CA5.10. Limpouse a zona de residuos descolorantes. si  
CA5.11. Finalizouse o tratamento con cosmética protectora si  
RA6.Analiza os parámetros que definen a calidade nos procesos de depilación e descoloración da peluxe, controlando os aspectos que cumpra ter en conta na valoración dos resultados  
CA6.1. Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos de depilación mecánica e descoloración da peluxe. si
CA6.2. Verificouse o grao de cumprimento dos protocolos establecidos. si
CA6.3. Controlouse o grao de eficacia do tratamento si
CA6.4. Aplicáronse técnicas para identificar as fases do proceso onde se producisen desviacións sobre o resultado previsto. si
CA6.5. Utilizouse linguaxe técnica adecuada ao nivel e á profesión. si
CA6.6. Determinouse o mantemento posterior á depilación si
CA6.7. Valorouse a calidade do servizo mediante preguntas que permitan coñecer o grao de satisfacción da clientela. si
CA6.8. Relacionáronse outras propostas de depilación avanzada. si
CA6.9. Coñecéronse outros tratamentos asociados á depilación si
CA6.10. Elaborouse un expediente técnico de depilación e técnicas complementarias. no
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM Estética e Beleza Programacion didáctica do módulo: Análise Estético  
Docente:  María José Vidarte Monterroso Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Competencias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
RA1. Identifica a área de análise estética, aplica protocolos de atención á clientela e valora a importancia da actitude profesional. No Si Si No Explicacións,resolución de dúbidas por WeBex, envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, por correo electrónico, envío e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Explicacións,resolución de dúbidas por WeBex,envío de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais  Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais *
  CA1.1. Identificáronse as instalacións onde se realiza o proceso de análise estético No Si Si No Si
  –CA1.2. Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional. No Si Si No No
  –CA1.3. Identificáronse as normas de comportamento fronte á clientela, compañeirose compañeiras de traballo e superiores. No Si Si No
  –CA1.4. Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial. No Si Si No
  –CA1.5. Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela. No Si Si No
  –CA1.6. Simulouse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento. No No Si Si
  –CA1.7. Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de análise estética No Si Si No
  .–CA1.8. Identificáronse as normas de hixiene e desinfección imprescindibles na área de análise estética. No Si Si No
  –CA1.9. Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis axeitados para a área de análise estética No No Si Si
  .–CA1.10. Definiuse o concepto de deontoloxía profesional. No SI Si No
  –CA1.11. Identificáronse os deberes e as obrigas do persoal profesional. No SI Si No
  –CA1.12. Identificáronse as normas de respecto cara ás persoas. No SI Si No
  –CA1.13. Xustificouse, na profesión de estética, a importancia do segredo profesionale como pode afectar tanto á clientela como ao persoal profesional. No SI Si No
  –CA1.14 Analizouse a lei de protección de datos e a súa repercusión na profesión deestética. No SI Si No
  –CA1.15. Definíronse os dereitos das persoas reflectidos na Constitución. No SI Si No
RA2. Caracteriza a anatomía e a fisioloxía das tipoloxías cutáneas e os seus anexos, en relación coas funcións que realizan. Si   Si No * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1. Definíronse as características xerais da pel. Si   Si No Para configurar a nota farase da seguinte forma: alumnado coas avaliacions aprobadas farase media aritmética das mesmas e aplicarase un coeficiente mayorativo  se entrega os traballos correspondentes de reforzo durante este trimestre.  Para avaliar estes contidos non superados previamente, e obter a avalición positiva o alumnado deberá entregar os traballos e as tarefas propostas de recuperación dos CA non acadados (100% da calificación) ############################
  –CA2.2. Describíronse os aspectos macroscópicos e microscópicos da pel, a súa irrigación e a innervación. Si   Si No
  –CA2.3. Describiuse a fisioloxía cutánea en relación coas estruturas anatómicas. Si   Si No
  –CA2.4. Describiuse o proceso de melanoxénese e queratinización Si   Si No
  .–CA2.5. Detallouse a estrutura dos anexos cutáneos en relación coas funcións que realizan e o estado da pel. Si   Si No
  –CA2.6. Analizáronse as funcións da pel. Si   Si No
  –CA2.7. Relacionáronse as funcións da pel con posibles modificacións estéticas desta. Si   Si No
  –CA2.8. Distinguíronse as características particulares da pel de distintas partes do corpo, da pel masculina, da de diferentes razas, etc. Si   Si No
  –CA2.9. Clasificáronse os tipos de pel en función da emulsión epicutánea. Si   Si No
  –CA2.10. Especificáronse as reaccións da pel fronte ao sol Si   Si No
RA3. Identifica as lesións básicas e as alteracións da pel e anexos, para o que describeas súas características e a súa repercusión estética. Si   Si No
  CA3.1. Recoñecéronse as lesións cutáneas máis frecuentes que poden influír naaplicación de tratamentos estéticos. Si   Si No
  –CA3.2. Identificáronse as fases do protocolo para a identificación e o recoñecementode alteracións relacionadas coa estética e a beleza. Si   Si No
  –CA3.3. Identificáronse as alteracións da hidratación, sudación, lipidación, pigmentación e queratinización cutánea con repercusión nos procesos estéticos. Si   Si No
  –CA3.4. Describíronse as alteracións vasculares relacionadas cos procesos estéticos. Si   Si No
  –CA3.5. Clasificáronse as alteracións da cantidade do sistema piloso, con valoracióndos signos que poden indicar unha modificación estética. Si   Si No
  –CA3.6. Citáronse as alteracións da derme e a hipoderme, e os tumores malignos da pel. Si   Si No
  –CA3.7. Caracterizáronse as alteracións das mans e dos pés que inflúen na realizaciónde técnicas de coidados estéticos de manicura, pedicura e uñas artificiais. Si   Si No
  –CA3.8. Definíronse as reaccións irritativas e alérxicas e establecéronse as semellanzas e as diferenzas entre elas. Si   Si No
  –CA3.9. Identificáronse as alteracións que poden supor unha contraindicación para a realización dos servizos de estética e as que poden ser obxecto de tratamento por diferentes profesionais. Si   Si No
RA4. Identifica os equipamentos e os medios para a análise cutánea, tendo en conta a relación  entre  o  fundamento  científico,  as  indicacións  e  as  normas  de  utilización,  encondicións de seguridade e hixiene. No Si Si No
  CA4.1. Clasificáronse os equipamentos que se empregan para o estudo e a análise da pel e os anexos.   Si Si No
  –CA4.2. Analizouse o fundamento científico de cada equipamento.   Si Si No
  –CA4.3. Identificouse o xeito de interpretar os resultados proporcionados por cada aparello.   Si Si No
  –CA4.4. Describíronse as medidas de seguridade e as precaucións que cumpra ter en conta no emprego dos equipamentos de análise.   Si Si No
  –CA4.5. Relacionáronse as normas de hixiene e o mantemento de cada equipamento.   Si Si No
  –CA4.6. Comprobouse o funcionamento e as normas de uso dos equipamentos empregados na análise da pel e anexos.   No Si Si
RA5. Realiza análise de pel e anexos, para o que interpreta protocolos establecidos     Si No
  CA5.1. Definíronse as fases do protocolo de análise da pel e os anexos.     Si No
  –CA5.2. Identificáronse os datos que deben recollerse na entrevista persoal e na fichatécnica.     Si No
  –CA5.3. Especificouse a preparación do material e os equipamentos necesarios para realizar o servizo de análise.     Si No
  –CA5.4. Estableceuse a secuencia do proceso de realización da análise: observacióndirecta, tacto e palpación.     Si No
  –CA5.5. Empregáronse os equipamentos de análise segundo a secuencia do proceso.     Si Si
  –CA5.6. Emitiuse o diagnóstico e realizouse a proposta de tratamento estético (de hixiene e hidratación, de mans e pés, e de depilación) a partir da información obtida na entrevista persoal e nos resultados da exploración.     Si No
  –CA5.7. Indicouse cando, como e por que se debe derivar a persoa usuaria cara a persoal superior ou a diferentes profesionais     Si No
RA6. Recoñece e utiliza os equipamentos empregados nos servizos de estética e beleza,tendo en conta a relación entre o seu fundamento científico, os requisitos técnicos de utilización e os efectos producidos.   SI Si No
  CA6.1. Clasificáronse os equipamentos que se empregan para tratamentos estéticos de hixiene, hidratación, depilación mecánica, e mans e pés   Si Si No
  –CA6.2. Analizouse o seu fundamento científico, os parámetros, o modo de emprego,os efectos, as indicacións e as contraindicacións.   Si Si No
  –CA6.3. Describíronse as normas de seguridade e hixiene de cada equipamento para a súa utilización, a súa conservación e o seu mantemento correctos.   Si Si No
  –CA6.4. Utilizáronse os aparellos e os equipamentos aplicando as medidas de protección da clientela e do persoal.   No Si Si
  –CA6.5. Definíronse as medidas que se deberán seguir en caso de producirse un accidente durante o uso dos aparellos e os equipamentos.   Si Si No
  –CA6.6. Xustificouse o emprego do equipamento axeitado en función do tratamentoespecífico que se vaia realiza   Si Si No
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: CM Estética e Beleza Programacion didáctica do módulo: MARKETING E VENDA EN IMAXE PERSOAL  
Docente:  María Crsitina Ferreiro Muñiz Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
             
RA 1 Identifica os produtos e os servizos en empresas de imaxe persoal, aplicando técnicas de márketing.         Envio de material didáctico, pdf, tarefas pola aula virtual (classroom), pola web do centro, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado.  Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test.Clases e resolución de casos prácticos.  Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais * Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais 
  CA1.1. Caracterizouse o márketing no ámbito da imaxe persoal. Si   Si   Si
  CA1.2. Identificáronse os tipos de márketing. Si   Si   No
  CA1.3. Determináronse os elementos do márketing mix que pode utilizar a empresa. Si   Si  
  CA1.4. Establecéronse as diferenzas entre un ben, como produto tanxible, e un servizo. Si   Si  
  CA1.5. Especificáronse as características propias dos servizos de imaxe persoal. Si   Si  
  CA1.6. Analizouse a importancia do prezo como ferramenta do márketing mix. Si   Si  
  CA1.7. Recoñecéronse os tipos de canles de distribución (por xunto e polo miúdo) relacionados coa imaxe persoal. Si   Si  
  CA1.8. Valoráronse as franquías de peiteado e estética como un tipo de distribución con posibilidades de autoemprego. Si   Si  
  CA1.9.Identificáronse os elementos da servución. Si   Si  
  CA1.10. Simulouse a creación dun servizo de imaxe persoal aplicando as ferramentas do márketing. Si   Si  
  CA1.11. Definíronse as fases do plan de márketing. Si   Si  
ƒRA2. Determina as necesidades da clientela, para o que analiza as motivacións de compra de produtos e servizos de imaxe persoal.         * Se non é posible levar a cabo exames, a nota estará composta polos traballos.
  CA2.1.Identificouse a clientela como elemento máis importante nas empresas de imaxe persoal. Si   Si   Para configurar a nota farase da seguinte forma: alumnado coas avaliacions aprobadas farase media aritmética das mesmas e aplicarase un coeficiente mayorativo  se entrega os traballos correspondentes de reforzo durante este trimestre.  ############################## Non existe alumnado nesta situación.
  CA2.2. Estableceuse a clasificación da clientela segundo a súa tipoloxía, o seu carácter e o seu papel. Si   Si  
  CA2.3. Analizáronse as variables que inflúen no consumo da clientela de imaxe persoal. Si   Si  
  CA2.4. Identificáronse as motivacións de compra da clientela. Si   Si  
  CA2.5.Establecéronse as fases do proceso de compra. Si   Si  
  CA2.6. Especificáronse os niveis de motivación da teoría de Maslow. Si   Si  
  CA2.7. Definíronse criterios de calidade na prestación de servizos de imaxe persoal. Si   Si  
  CA2.8. Valorouse a importancia de conseguir a satisfacción da clientela como parte do proceso da venda. Si   Si  
  CA2.9. Determináronse os mecanismos de fidelización da clientela. Si   Si  
RA3. Establece pautas de atención á clientela, utilizando as técnicas de comunicación e as súas ferramentas.        
  CA3.1. Determinouse o protocolo de atención á clientela en todas as fases do proceso desde a recepción ata a despedida. Si   Si  
  CA3.2. Identificáronse os elementos, as etapas, as barreiras e os obxectivos da comunicación. Si   Si  
  CA3.3. Identificáronse os instrumentos que utilizan as empresas de imaxe persoal na comunicación interna e externa. Si   Si  
  CA3.4. Caracterizouse a comunicación verbal coas persoas usuarias. Si   Si  
  CA3.5. Estableceuse a secuencia de actuación nunha presentación ou charla comercial. Si   Si  
  CA3.6. Identificáronse as fases da comunicación telefónica. Si   Si  
  CA3.7.Analizáronse os instrumentos de comunicación escrita (cartas, folletos, tarxetas, etc.). Si   Si  
  CA3.8. Valorouse a importancia da comunicación xestual nas relacións comerciais. Si   Si  
  CA3.9.Realizáronse demostracións de produtos e servizos. Si   Si  
RA4. Utiliza técnicas de promoción e publicidade, e xustifica a selección dos instrumentos empregados.        
  CA4.1. Identificáronse os obxectivos da publicidade. No Si Si  
  CA4.2. Establecéronse as fases dunha campaña publicitaria. No Si Si  
  CA4.3. Especificáronse os medios publicitarios máis utilizados polas empresas do sector. No Si Si  
  CA4.4. Relacionáronse os instrumentos da promoción cos obxectivos e os efectos. No Si Si  
  CA4.5. Establecéronse as fases dunha campaña de promoción. No Si Si  
  CA4.6. Realizouse unha campaña promocional dun produto ou servizo de estética. No Si Si  
RA5. Aplica as técnicas do merchandising promocional, utilizando os instrumentos específicos e adecuándoos á imaxe da empresa. No Si Si  
  CA5.1. Establecéronse os obxectivos do merchandising. No Si Si  
  CA5.2. Clasificáronse os tipos de compras segundo o comportamento da clientela. No Si Si  
  CA5.3. Especificáronse os elementos do merchandising. No Si Si  
  CA5.4. Relacionáronse os efectos da ambientación visual, sonora e olfactiva co proceso de venda. No Si Si  
  CA5.5. Estableceuse a distribución dos espazos e os produtos nos puntos de venda. No Si Si  
  CA5.6. Identificáronse os carteis e os expositores como instrumentos de publicidade no lugar de venda. No Si Si  
  CA5.7. Analizouse a función do escaparate e a súa influencia na decisión de compra das persoas. No Si Si              
  CA5.8. Aplicáronse e combináronse os elementos do merchandising. No Si Si              
RA6. Realiza demostracións de venda de servizos e produtos de imaxe persoal, para o que define as etapas e utiliza as técnicas específicas.                                                                                                                                                                                                                                                              
CA6.1. Identificáronse as calidades, as actitudes, as aptitudes e as habilidades que debe reunir o persoal asesor de vendas nas relacións comerciais. Si No
CA6.2. Establecéronse as técnicas de asertividade utilizadas nas relacións comerciais. Si No
CA6.3. Aplicáronse técnicas de asertividade e habilidades sociais. Si No
CA6.4.Valorouse a importancia da imaxe persoal e profesional do persoal asesor de vendas como primeira carta de presentación. Si No
CA6.5. Establecéronse as fases e as técnicas de venda. Si No
CA6.6. Estableceuse a argumentación comercial como fórmula de recomendación á clientela. Si No
  CA6.7. Establecéronse as pautas para a resolución de obxeccións á venda. Si   No  
CA6.8. Identificáronse os sinais de pechamento da venda. Si No
CA6.9. Establecéronse estratexias para o pechamento dunha venda. Si No
CA6.10. Identificouse e expúxose a información que se lle debe achegar á clientela para a asesorar sobre o uso de cosméticos e servizos de imaxe persoal. Si No
CA6.11. Aplicáronse técnicas de asesoramento sobre o uso de cosméticos e servizos de imaxe persoal. Si No
CA6.12. Establecéronse os procedementos para o seguimento posvenda nos procesos comerciais. Si No
RA7. Avalía a calidade do servizo e trata as reclamacións e as queixas, aplicando procedementos de resolución de conflitos. No
CA7.1. Deseñáronse cuestionarios para avaliar a atención recibida e o grao de satisfacción da clientela. Si No
CA7.2. Describiuse o procedemento para a resolución de conflitos e reclamacións. Si No
CA7.3. Describiuse o procedemento para a recollida de reclamacións. Si No
CA7.4. Identificáronse as alternativas ao procedemento que se lle poidan ofrecer á clientela ante reclamacións doadamente arranxables. Si No
CA7.5. Comprobouse que se dispoña dos formularios oficiais de reclamación e que se informara a clientela da súa dispoñibilidade. Si No
CA7.6. Trasladouse a información sobre a reclamación segundo a orde xerárquica preestablecida. Si No
CA7.7. Rexistrouse a información do seguimento posvenda, de incidencias, de peticións e de reclamacións de clientes como indicadores para mellorar a calidade do servizo prestado e aumentar a fidelización. Si No
                                                              CPR ANXELA          
Ciclo: Estética e Beleza Programacion didáctica do módulo: Perfumaría e cosmética natural  
Docente:  María José Vidarte Monterroso Impartido 1ª e 2ª avaliación Impartido na 3ª avaliación Compeetncias imprescindibles Necesita reforzo para o vindeiro curso METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN EMPREGADO  NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
    Recuperación, repaso e reforzo. Ampliación contidos Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Alumnado con módulos pendentes e PD
UNIDADE FORMATIVA 1: PERFUMARÍA                                                                                                                                          RA1. Caracteriza os produtos de perfumaría, para o cal analiza a súa estrutura e asesora sobre a súa elección.                                                                                                                                          Si   Envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Envio de material didáctico, pdf, videos… pola aula virtual, por correo electrónico, envio e recollida de fichas de traballo, autocuestionarios e solucionarios por parte  do alumnado. Resolucion de cuestionarios, formularios , fichas de traballo. Exames tipo test. Terase en conta os taballos realizados ata o momento do comezo do estado de alarma, os contidos e material impartido a partires desa data non formaran parte da avaliació, únicamente teranse enconta para subir nota aos alumnos que participen no seu desenvolvemento.  Para os alumnos con avaliacións suspensas teraselles en conta todo os traballos que teñan entregados previo o estado de alarma e os correpondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exames que  se poidan realizar. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais  Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos; terase en conta as actividades e as probas desenvolvidas neste trimestre. Para estes casos se a situación sanitaria o permite, poderanse programar exames ou probas presenciais 
  CA1.1. Estableceuse a secuencia do uso do perfume ao longo da historia. Si       Si
  CA1.2. Definiuse o perfume, analizouse a súa composición e clasificáronse os tipos de materias primas que o constitúen. Si       No
  CA1.3. Identificáronse as notas de fondo, corpo e saída na estrutura do perfume. Si      
  CA1.4. Diferenciáronse os métodos de extracción das materias primas naturais. Si      
  CA1.5. Diferenciáronse as fragrancias en función das sensacións olfactivas de acordo coas clasificacións perfumistas. Si      
  CA1.6. Explicáronse os factores que inflúen no desenvolvemento individual do aroma do perfume. Si      
  CA1.7. Esquematizáronse os tipos de perfume segundo o seu contido en esencias e solución alcohólica. Si      
  CA1.8. Enumeráronse as normas de conservación dos perfumes e as precaucións na súa aplicación. Si      
  CA1.9. Describíronse os factores que inflúen na elección dun perfume Si      
  CA1.10. Relacionouse o perfume coa moda e co seu uso por profesionais da imaxe persoal Si      
RA2.Identifica os produtos de aromaterapia, para o cal analiza as súas propiedades cosméticas     Si  
  CA2.1. Determináronse os conceptos de aromaterapia e de aceite esencial. Si       Para configurar a nota farase da seguinte forma: alumnado coas avaliacions aprobadas farase media aritmética das mesmas e aplicarase un coeficiente mayorativo se entrega os traballos correspondentes de reforzo durante este trimestre Non existe alumnado nesta situación. Non existe alumnado nesta situación.
  CA2.2. Identificáronse os aceites esenciais Si      
  CA2.3. Relacionáronse as moléculas aromáticas cos seus efectos no sistema nervioso. Si      
  CA2.4. Describíronse os efectos xerais dos aceites esenciais. Si      
  CA2.5. Identificáronse os modos de aplicación dos aceites esenciais. Si      
  CA2.6. Enumeráronse os aceites portadores con que se poden mesturar os aceites esenciais para poderen ser aplicados sobre a pel. Si      
  CA2.7. Especificouse como se deben conservar os aceites esenciais. Si      
  CA2.8. Esquematizáronse as precaucións e as contraindicacións derivadas do seu uso. Si      
  CA2.9. Especificouse a importancia da calidade dos aceites esenciais para o seu uso en estética. Si      
  CA2.10. Individualizáronse os tratamentos de estética e beleza co uso de aceites esenciais. Si      
RA3.Prepara perfumes no laboratorio     Si  
  CA3.1. Analizouse a fórmula cosmética de perfumes e identificáronse os seus compoñentes. Si      
  CA3.2. Seguíronse os protocolos de limpeza e hixiene do material e dos equipamentos, necesarios para a fabricación e o envasamento de perfumes en condicións de saúde. Si      
  CA3.3. Aplicáronse as medidas hixiénico-sanitarias do persoal no laboratorio necesarias para a fabricación e a manipulación de perfumes en condicións de saúde. Si      
  CA3.4. Describiuse o procedemento para elaborar un perfume. Si      
  CA3.5. Preparáronse perfumes a partir de fórmulas sinxelas con diferentes materias primas. Si      
  CA3.6. Elimináronse selectivamente os residuos dos produtos de refugo xerados. Si      
UNIDADE FORMATIVA 2: COSMÉTICA NATURAL                                                                                                                                         RA1. Recoñece os cosméticos naturais e produtos complementarios e indica a súa aplicación nos tratamentos estéticos básicos.         Si  
  CA1.1. Definíronse as características dos cosméticos naturais. Si      
  CA1.2. Indicouse a evolución dos produtos naturais ao longo do tempo Si      
  CA1.3. Detalláronse os procesos de obtención de extractos vexetais. Si      
  CA1.4. Clasificáronse os extractos vexetais en función do disolvente empregado na súa extracción Si      
  CA1.5. Analizáronse os efectos e as indicacións dos extractos vexetais utilizados na elaboración de produtos cosméticos. Si      
  CA1.6. Especificáronse os produtos derivados do mar, os seus efectos e as súas indicacións. Si      
  CA1.7. Definíronse os tipos de arxilas e minerais relacionados coa cosmética Si      
  CA1.8. Describíronse as indicacións dos nutricosméticos como complemento dos tratamentos de estética e beleza Si      
  CA1.9. Esquematizáronse as contraindicacións dos cosméticos naturais e dos produtos complementarios Si      
  CA1.10. Identificouse a maneira de conservar e almacenar os produtos naturais. Si      
RA5.Prepara cosméticos utilizando materias primas naturais no laboratorio     Si  
  CA2.1. Analizáronse as fórmulas de cosméticos naturais e identificáronse os seus
compoñentes.
Si      
  CA2.2. Seguíronse os protocolos de limpeza e hixiene do material e dos equipamentos, necesarios para a fabricación e o envasado de cosméticos naturais, en condicións de saúde. Si      
  CA2.3. Aplicáronse as medidas hixiénico-sanitarias do persoal no laboratorio, necesarias para a fabricación e a manipulación de cosméticos naturais, en condicións de saúde. Si      
  CA2.4. Describiuse o procedemento para elaborar cosméticos naturais. Si      
  CA2.5. Elaboráronse fórmulas sinxelas de cosméticos naturais. Si      
  CA2.6. Definíronse os tipos de creacións artísticas perfumadas Si      
  CA2.7. Elaboráronse creacións artísticas como sales, pindas e outros. No      
  CA2.8. Elimináronse selectivamente os residuos dos produtos de refugo xerados. Si      
  CA2.9. Compiláronse e analizáronse fórmulas cosméticas populares. No      
RA6.Distingue os tipos de establecementos de cosmética natural vinculadoos coa posibilidade de xeración de emprego     Si  
  CA3.1. Diferenciáronse os tipos de establecementos de venda de cosmética natural. Si      
  CA3.2. Definíronse os establecementos de perfumaría e drogaría si      
  CA3.3. Describíronse as características das herboristarías e a súa relación coa estética. si      
  CA3.4. Identificáronse as seccións de venda de cosmética natural de grandes superficies si      
  CA3.5. Determinouse a especialización dos establecementos de venda de esencias e creacións artísticas si      
  CA3.6. Indicouse o punto de venda personalizado que se realiza dentro da cabina de estética. si      
  CA3.7. Relacionáronse a decoración e o perfume ambiental do establecemento coa imaxe de profesionalidade da empresa. si      
  CA3.8. Valorouse a importancia do merchandising nos establecementos de cosmética natural si